در مهار حریق پاساژ رضوان اهواز 8 آتشنشان مصدوم شدند

Shargh - - حوادث -

. شــرق:

مدیرعامــل ســازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: آتشسوزی پاســاژ رضوان اهواز پس از چهار ســاعت تلاش مأمــوران آتشنشــانی در ســاعت 17:35 مهار شــد.امیر نجفی افزود: این حادثه ساعت 13:35 پنجشــنبه رخ داد کــه در این حادثــه صد درصد مغازههــای محل حادثه دچار خســارت شــدند. وی اظهــار کــرد: در ایــن حادثه هشــت مأمور آتشنشــانی مصدوم شــدند که در حــال حاضر وضع ســلامت آنها مساعد اســت و یک شهروند نیز در محل دچار صدمه شــد.مدیرعامل سازمان آتشنشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری اهواز گفت: علت حادثه مشخص نیست اما کارشناسان بررســی علت را آغاز کردهاند.پاساژ رضوان اهواز از پاســاژهای قدیمی اهواز بوده کــه در آن لوازم آرایشی و خانگی نظیر عطر، پتو، حوله و... عرضه میشــود که کالاهای آن بهراحتی میتوانند دچار آتشســوزی شــوند.حدود یک ماه پیش نیز یک ســوییت هتل پارس اهواز دچار حریق شــد که با حضور بهموقع آتشنشانان مهار و از گسترش آن به سایر قسمتهای هتل جلوگیری شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.