4 کشته و یک زخمی در حادثه رانندگی در آبادان

Shargh - - حوادث -

ایرنــا:

حادثــه رانندگــی روز پنجشــنبه در کمربنــدی آبادان به ســمت اهواز چهار کشــته و یــک زخمی برجای گذاشــت. فرمانــده پلیس راه اســتان خوزســتان درخصوص جزئیات وقوع ایــن حادثــه گفت: ایــن حادثه رانندگی ســاعت هفت صبــح دیروز بیــن یک دســتگاه کامیون با یک دســتگاه پراید و یک موتور ســهچرخ رخ داد. ســرهنگ رضا دولتشــاهی افــزود: در این حادثه رانندگی چهار نفر در دم کشــته شــدند که ســه نفر این افراد از سرنشــینان پرایــد و یک نفر دیگر راننده موتورسیکلت سهچرخ بود. وی گفت: تنها مصدوم این حادثه که از سرنشــینان پراید بود نیز بلافاصله از سوی نیروهای امدادی به بیمارستان آبادان منتقل شــد و تحت مداوا قــرار گرفت که خوشبختانه حال وی رضایتبخش است.فرمانده پلیس راه اســتان خوزستان علت اولیه این حادثه را خوابآلودگی راننــده کامیون و عدم توجه وی به جلو اعلام کرد و گفت: کارشناســان مشــغول بررســی دقیقتر علت این حادثه هســتند. حادثه رانندگی یادشــده در کمربندی آبادان به ســمت یادمان تندگویان رخ داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.