41 جانباخته حادثه معدن آزادشهر احراز هویت شدهاند

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

مدیرکل پزشــکی قانونی گلســتان گفت: با احراز هویــت دو جانباخته دیگر حادثه انفجار معــدن زغالســنگ زمســتان یورت شهرســتان آزادشــهر، تعداد پیکرهای شناساییشده از سوی پزشــکی قانونــی و خانوادهها به 41 نفر رســید. حسین زارعی روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا افزود: این دو پیکر با بررسی و انجام آزمایش دیانای احــراز هویت شــدند. وی تصریح کرد: بــه این ترتیب از مجموع 42 پیکر منتقلشــده به پزشــکی قانونــی تاکنون 41 نفــر از جانباختگان حادثه انفجــار معدن شناســایی و تعیین هویت شــدهاند. دکتر زارعی یادآور شــد: بررســیهای تخصصــی بــرای احــراز هویــت آخریــن پیکر منتقلشده به پزشکی قانونی در حال انجام است. وی اضافه کرد آخرین جانباختگان شناساییشده به نامهای «علــی جاهدی» و «ابراهیم جاهدی» هستند. معدن زغالسنگ زمستان یورت شهرستان آزادشهر واقع در شرق استان گلستان مقارن ظهر چهارشنبه 13 اردیبهشت منفجر شد که بر اثر آن 43 نفر جان باختند که پیکر یک نفر هنوز از تونل خارج نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.