سارق حرفهاي با 20فقره سرقت در خرمآباد

Shargh - - حوادث -

پلیس:

رئیس پلیس آگاهي لرســتان از دستگیري سارق حرفهاي با 20 فقره سرقت در خرمآباد خبر داد. ســرهنگ عباس نظری گفت: در پي رصد تخصصی پلیس آگاهی لرستان و کنترل مجرمان مشخص شد، ســارق حرفهای و سابقهدار که بهتازگی از حبس رها شده است با تشکیل یک باند در محورهاي مواصلاتي «خرمآبــاد- بروجرد» و «خرمآبــاد- پلدختر» در امر سرقت محموله فعالیت دارد که بلافاصله رسیدگی به موضوع در دســتور کار مأموران قــرار گرفت. وی افــزود: ضمن هماهنگی با مقــام قضائی، مأموران با تحقیقات گســترده و کارهاي اطلاعاتــی وي را با یک دستگاه خودرو سواري دستگیر کردند. سرهنگ نظري تصریح کــرد: در بازجویيهاي انجامشــده متهم به سرقت با همدستی هفت نفر دیگر اعتراف کرد که در عملیاتهای دیگر همه را دستگیر کردند.

رئیسپلیــس آگاهی لرســتان با بیــان اینکه دو دســتگاه خودروی پــژو 405 و پارس دارای ســابقه سرقت از آنان توقیف شد، گفت: متهمان به 20 فقره سرقت محموله جادهای، احشام و کیفقاپی اعتراف کردنــد. متهمان برای ســیر مراحــل قانوني تحویل مراجع قضائی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.