آخرین وضعیت پرونده قاچاقچی معروف به قورباغه مکران

Shargh - - حوادث -

میزان:

حجتالاسلاموالمسلمین حمیدی، رئیس کل دادگســتری سیستانوبلوچســتان، گفت: پرونده قاچاقچی بینالمللی در مرحله دادسرا و کشف اموال است. حجتالاسلاموالمسلمین «ابراهیم حمیدی»، رئیس کل دادگستری سیستانوبلوچستان، در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده قاچاقچی بینالمللی معروف به «قورباغه مکران»، اظهار کرد: پرونده در دادســرای مرکز اســتان در حال رسیدگی اســت. وی ادامه داد: در حال تکمیل تحقیقات هستیم و پرونده در مرحله دادسرا و کشف اموال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.