فرار از پاسخگویی نمونه کوچکی از مدیریت جهادی شماست

Shargh - - هنر -

شــرق:

محمدحســین فرحبخــش، تهیهکننده، کارگردان، بار ديگر به محمدباقر قالیباف نامه نوشت. متن نامه به اين شرح اســت: «جناب آقای قالیباف! چند ماه قبــل در اعتراض به تحريم نمايش فیلمها در ســینماهای متعلق به شهرداری و يکهتازی يکی از مديــران فرهنگی شــما، نامهای خطاب به شــما نوشتم که نه فقط حرف من که دربردارنده مطالبات و سؤالات بخش وســیعی از اهالی سینمای ايران از شما بود، دريغا که با وجود درخواست صادقانه من و همچنین هشدار من دراينباره که مقام مسئول شما صراحتا و با افتخار اعلام کرده نظرات و آرای شــهید مطهــری را قبول ندارد، نه پاســخی به نامه داديد و نــه در جهت رســیدگی به اوضاع اقدامــی کرديد و همچنان سکاندار ســینمای شهرداری همان کسی اســت که فیلمها را مطابق نظر شخصیاش تحريم میکند و با افتخار میگويد شــهید مطهری را قبول ندارد. اين فرار از پاســخگويی و میداندادن به افراد متحجر و فاقد تعهد تنها نمونه کوچکی از مديريت بهاصطــلاح جهــادی شماســت که نه نســبتی به آموزههای اولیاءالله و مقام عظمای ولايت دارد و نه قرابتی بــا دنیای امروز. فراموش نکردهايم که همین چندی پیش هم در جريان فاجعه دلخراش پلاسکو جنابعالــی متکبرانه حاضر به قبول مســئولیت و حتی عذرخواهی از مردم نشــديد و در جريان طرح تحقیقوتفحص از شــهرداری هم تمــام توان خود در لابیگــری را بــه کار گرفتید تا جلــوی مجلس و نمايندگان ملت برای بررسی کارنامه مديريتی، مالی خود و همکارانتان را بگیريد. حال سؤال از شما اين اســت که خدایناکرده در صورت انتخاب بهعنوان رئیسجمهور هم قرار اســت با همین شیوه و منش به اداره کشــوری اســلامی بپردازيد؟ شــما چگونه در مناظرههــا و ســخنرانیهای انتخاباتی خود دم از فرهنگ و دلســوزی برای اهــل فرهنگ میزنید؛ درحالیکه هنوز کام اهالی ســینمای ايران از تحريم فیلمهای دارای مجوز قانونی و نمايشندادنشان در سینماهای متعلق به شهرداری تلخ است و خسارت مادی و معنوی اين اقدام شما برای سینمای ايران را نمیتــوان اندازهگیری کرد... آقای قالیباف! خواهش میکنم جنابعالی ديگر مدعی کمک به خانه سینما و نهادهای فرهنگی نباشید؛ درحالیکه همه بهعینه میبینند شــما تنها کمکحال و حامی رانتخواران، مجیزگويان و حلقه نزديکان خود هستید، از امکانات شــهرداری و حتی مالکیت پرديسهای سینمايی و منافع آن تنها نزديکانتان نفع بردهاند و کوچکترين سهمی به بدنه نجیب سینمای ايران نرسیده.

شــما در میــداندادن به حواريون خــود و دادن رانت بــه نزديکان خويــش در تاريــخ مديريت اين ملک نمونهای مثالزدنی هستید. کل امکانات مالی و خدماتی شــهرداری را در اختیار جوانی متظاهر و منفعتطلــب میگذاريد که تنها هنرش مجیزگويی شما و پسرتان اســت و... آقای قالیباف!... شما دائم دم از احقاق حق ۹۶ درصد محرومان میزنید، غافل از اينکه مردم بهخوبی میدانند شما خود از جماعت چهاردرصدی جامعه هستید که تنها به اتکای رانت توانستهايد در سن و ســالی بعید و بسیار جوان، هم دکتر شــويد، هم مهندس، هم خلبان و هم ثروتمند و برخوردار از قدرت. آيا بــرای ۹۶ درصد باقیمانده اين فرصت هست که بدون رانت و در مسیری سالم و طبیعــی در فرصتی کوتاه مثل شــما به تمام اين مواهب و مناصب دســت پیدا کنند؟ آقای قالیباف! شــما تاکنون دو مرتبه خود را در معرض آرای ملت قرار دادهايد و هر دو بار از مردم ايران رأی عدم اعتماد قاطع و محکمی گرفتهايــد، میل و عطش تصاحب قدرت در شــما تا چه اندازه شــديد و قوی است که برخلاف عرف و روال دنیا برای بار سوم وارد کارزاری شــدهايد که در آن هیچ شانسی نداريد؟ توصیه اکید من به شــما انصراف از کانديداتوری اســت پیش از اينکه برای بار سوم از ملت ايران پاسخ منفی بگیريد. امــا در صورت اصرار بر ادامه مبارزات انتخاباتی و با وجود اينکه شما به پرســشهای ما در نامه پیشین بیتوجه بوديد، همچنان از شــما ســؤالاتی داريم. اگر خدای ناکرده شــما رئیسجمهور شــديد و مثلا شــهرداری فیلمی را که از دولت شــما مجوز گرفته بود، تحريم کرد، واکنش شــما چــه خواهد بود؟ آيا مديران فرهنگی شــما و وزير ارشــاد دولت شــما از همین ســنخ افراد هســتند که امــروزه در مناصب فرهنگی شــهرداری مســئول هســتند و بــا افتخار میگويند آرا و افکار شــهید مطهری را قبول ندارند؟ آيا در دولت شما، مثل امروز در شهرداری، همچنان نورچشــمیها و بــه قــول شــما چهاردرصدیها میداندار خواهند بود؟ آيا با دگرانديشــان و منتقدان و اهل فرهنگ به سیاق اين ســالها در شهرداری و نیــروی انتظامــی همچنان برخوردی تند، خشــن و گازانبری خواهید داشــت؟ آقای قالیباف! شــما که شیفته مقام رياستجمهوری هستید، چه تضمینی بر تغییر رويه فعلی خود به ملت ايران میدهید و برای جلب اعتماد مردم چه در دست داريد؟

اين پرســشهای جمع کثیــری از اهالــی هنر و فرهنگ اســت و امیدواريم در مناظره بعدی به جای حمله و تخريب رقیب، وقت خود را صرف پاســخ به اين ابهامات و ســؤالات کنید؛ هرچند پیشازاين امید داريــم به جای تلاش برای تصاحب قــدرت، ابتدا در عمــل به تصحیح مشــی خود بپردازيد و ســپس در سپهر سیاسی ايران در کسوت و قوارهای که مناسب و متناسب با توانايیهای شما است، عرض اندام کنید».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.