انتخاب امید از ناامیدی است

Shargh - - هنر -

شرق: حسین پاکدل، هنرمند نامآشنای تلويزيون، تئاتر و ســینما با ارائه يادداشتی از مردم و هنرمندان خواســته تمامقد بــه حمايت از حســن روحانی در انتخابات اخیر رياســتجمهوری بايستند که در اين دوره انتخــاب امید از ناامیــدی اتفاق خواهد افتاد و او تأکید کرده که متأسفانه وعدههای توخالی برخی از کانديداها ممکن است در عوامفريبی مؤثر باشد.

حسین پاکدل که تاکنون چند مطلب درباره انتخابات در صفحه اينستاگرامش منتشــر کرده است، در پست تازهاش نوشــته: «بودن يا نبودن. هموطن! اگر هستی، باش! نبودی، يک بود بدهکاری! راحت میشود تجسم کرد... کســانی مردم را تشويق به غارت اموال عمومی کنند. بگويند: همین الان بريزيد و هرچه هست و نیست را ببريد، حقِ شماست. حلالتان باد. بعید نیست ظرف دو ســاعت مملکت همچون کشتزاری ملخزده ويران شود. کاری که با سماجت و اصرار بعضی درخصوص پرداخت بیحســاب و کتاب يارانهها و وعده فکرنشده ايجاد انبوه مشاغلِ بیپشتوانه میکنند. اين عین همان است منتها در بستر زمانی طولانیتر... . شوخی ندارد، اين وعدههــای عوامفريبانه و نــذری تأثیر دارد. خیلی خیلی تأثیر دارد. بهخصوص حالا که با تدبیر تورم تا حد زيادی کنترل شده است... . بیتفاوتی و رأیندادن قطعا و بــدون ترديد موقعیت افراطیــون را محکم میکند. آنوقت مجبوريم تا آخر هر توهین و تحقیری را تحمل کنیم و دم برنیاوريم... . توجه صرف به نظرســنجیها ســادهانگاری اســت. سازمانهای نظرســنجِ بیطرف و علمی کمانــد. ضمن اينکه ملت مــا رند و باهوش و غیرقابلپیشبینیانــد. از اتفاق رقبا ســعی دارند با پیشتاز نشاندادن نامزدِ دولت تدبیر و امید، قشرِ عظیمِ آرای خاکســتری را بیانگیزهتر کنند تا روز رأیگیری با خود بگويند: «روحانی کــه رأی میآورد حالا يک يا دو رأی ما ديگــر چندان تأثیری نــدارد». فريب اين نیرنگ را نخوريم. مجبوريم حضور حداکثری داشــته باشید تا با پشــتوانه آراي قاطع در چهار سال دوم و تمام آينده باقوتتر عمل کند. اين از مهم خیلی مهمتر اســت... . دوســتان هنرمند؛ آنان که وارد کارزار تعیین سرنوشت کشور در اين بزنگاه تاريخی شدهاند عزتشان افزون باد. از تکتک دوســتان هنرمندمان در هر رده بخواهیم تا دير نشــده دخالت کنند. نقش و تأثیر خود را دستکم نگیريم. هنرمندان طی اين سالها نشان دادند معرفت و رفاقــت و بزرگــی را در توفان حوادث بــرای تعیین سرنوشت مردمشــان در حق مديران کشور تمام کرده و برای ايجاد وحدت ملی ســنگ تمام گذاشتهاند. الان هم وقت کنارنشستن و بیطرفی نیست؛ واقعا نیست. غفلت کنیم هرچه تابهحال با مشــقت و رنج کشتهايم به راحتی ملخزده و به فنا میرود. دوســاعته میشود کشوری را نابود کرد ولی ساختنش قرنها وقت و انرژی میخواهــد... . ابدا انتخاب بین بد و بدتر نیســت. ابدا. بین امید و ناامیدی اســت. بین بستن و گشايش است، بین بودن و نبودن است. پس تمامقد باشیم تا «بود»ی بدهکار خود و آينده نباشیم...».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.