برگزيدگان بخش دانشگاهی دومین جشنواره امام رضا)ع( معرفی شدند

Shargh - - هنر -

شــرق: دومین جشــنواره بینالمللی امام رضا )ع( برگزيدگان بخش دانشــگاهیاش را شــناخت. آيین اختتامیــه کمیته هنــری بخش دانشــگاهی دومین جشــنواره بینالمللــی امام رضــا )ع(، بــا حضور غلامرضا اکرمی، رئیس دانشگاه هنر، محمود ارجمند دبیر شــورای سیاستگذاری جشنواره امام رضا )ع(، امیــن مختاری دبیر جشــنواره، امیر ســیدزاده، علی سجادی حســینی، حســین محباهری، محمدرضا تقیپــور، رئیس موزه صلح در باغ نگارســتان برگزار شد. برگزيدگان به اين ترتیب معرفی شدند:

نگارگری: ســمانه جمشیدینیا در رشــته تذهیب، نیاز دانشــکده کاشانی در رشته تشــعیر، مهدی سیدی در رشــته نقاشی ايرانی و مهسا کوهســتانی اردستانی در رشته گل و مرغ رتبه اول را به دست آوردند.

صنایع دستی: فرشته ساعدی در رشــته چوب، داوود جعفری قلعه شوری در رشــته فلز و مريم مردانی در رشته سفال رتبه اول و مهدی نامور در رشته چوب رتبه دوم را به دست آوردند. نقاشی: رضــا شعبانی رتبه اول و يکتا ترکی رتبه دوم را در اين رشته به دست آوردند. مجسمه: نرگس متولد بخشــايش در بخش مجسمه رتبه اول را به دست آورد. عکس: جاويد تفضلی رتبه اول، امیرمهدی نجفلو شهپر رتبــه دوم و میثم امانی رتبه ســوم را در بخش عکس به دست آوردند. پوستر: عاطفه عامری رتبه اول، مريم معماری رتبه دوم و نصیر بشیری رتبه سوم. فیلم کوتاه: جايزه بهترين فیلم در بخش فیلم کوتاه را جمیل عامل صادقی، مهدی يوسفعلی، حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری به دست آوردند. خوشنویسی: هادی هنردوست رتبه اول و مريم ولیزاده رتبه دوم را در رشته خوشنويسی به دست آوردند. نمایشنامه: مرتضی اسدی مرام رتبه اول را در بخش نمايشنامه به دست آورد. مطالعات هنر: تهمینه شیران و حسن يزدانپناه رتبه اول را در بخش مقالات پژوهشی به دست آوردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.