«مننخش»هزاد لابیال ر ید یأدادنبه «مرواحان»شویدد

Shargh - - هنر -

خانم درخشنده! دلیلتان برای رأیدادن به دکتر حسن روحانی چیست؟

در اين مورد دلايل متعــددی دارم. به نظرم در دوره دولت ايشان فرصتهای خوبی در همه بخشها ايجاد شد که امیدوارم با تداوم حضور آقای روحانی در کسوت رئیسجمهور در چهار سال آينده اين حرکتهای مثبت ادامه يابد تا نتیجه نهايی حاصل شود.

مهمترين مســئله اين اســت که ايشــان آزادانديش هســتند. سیطره آزادانديشی در کشــور و بهخصوص در عرصه فرهنگ و هنر لازم و ضروری اســت. خوشبختانه در دولت تدبیر و امید شــرايطی برای سینماگران فراهم شــد که راحتتر فیلمهايشان را بســازند که در قیاس با فضای بسته گذشته، حرکتی امیدبخش و رو به جلو بود. درحالیکه پیش از اين اختلافات و تشــتت زيادی وجود داشــت که بر پیکره فرهنگ و هنر ضربــات زيادی وارد کرد. شــأن و منزلت هنرمندان ناديده گرفته میشد و از هنرمندان توقع هنر سفارشی داشتند، اما با حضور پرشور مردم در يازدهمین انتخابات رياستجمهوری، آقای دکتر روحانی رئیسجمهور شدند و بهتبع آن هنرمندان از لاک خود بیرون آمدند و فضا را برای کارکردن مناسب ديدند. در دولت تدبیر و امید، ســینمای اجتماعی رشد بیشتری کرد. جوانان وارد عرصه فیلمســازی شــدند. فیلمها از اکران و فروش بهتری برخوردار شدند. مخاطبان با سینما آشتی کردند. فروش و آمار استقبال تماشاگران نشان داد که ســینما حرکت روبهرشــدی دارد، اما اين نکته را هم متذکر شوم که هنوز مشکلات زياد است و در زمینههاي مختلف در کشــور بايد آسیبشناســي کرد و براي رفع معضلات کارهاي اساسي انجام داد. به طور مشخص در سینما بايد شرايط براي کارکردن براي همه فراهم شود. توزيع عادلانه امکانات يکي از خواســتههاي سینماگران اســت، ولي با وجود نقايصی که همچنــان وجود دارد، صلاح کشور در اين است که به بهترين گزينه رأي دهیم. فکر میکنم که آقای روحانی در اين مدت کارنامه پرباری داشتند و بهتر اســت روندی را که شــروع کردند ادامه دهند تا نهالی که کاشته شده، رشد کند و میوه دهد.

حضور پرشور هنرمندان در صحنه انتخابات و تشویق مردم به رأیدادن چه تأثیری بر سرنوشت

انتخابات دارد؟

به نظرم همیشــه هنرمنــدان در کنار مــردم بوده و هســتند. چون آنها همیشــه تــلاش میکنند بهنفع مردم عمل کنند. خوشــبختانه مردم اين نکته را خوب میفهمنــد و درک میکنند. هنرمنــدان واقعی در پی منفعــت مردم عمــل میکننــد. وقتــی هنرمندی به ســمت موضوعی کشیده میشــود، مردم به او اعتماد میکنند. همین اعتماد دوطرفه باعث میشود که مردم و هنرمندان در کنار هم باشــند و حرکــت مثبتی را در

جامعه به وجــود بیاورند. دلیل اصلی آن، اين اســت که ايران، کشــور همه ماست. هويتمان برای ما اهمیت دارد. فرهنگ برای همه ما مهم است. آرامش در کشور مهم و ضروری اســت. پس برای بهدستآوردن چنین فضايی لازم اســت ملت ايران حرکت پرشــوری ايجاد کنند که هم بهنفع ملت اســت و هم کشــور. به نظرم زيباتر از اين اتفاق، وجود ندارد. بنابراين در اين شــرايط حســاس و سرنوشتســاز، هر نوع بیتفاوتی، حرکتی ضدمردمی تلقی میشــود. هنرمنــدان نبايد بیتفاوت باشــند و بهتر اســت از مردم بخواهند در سرنوشــت خودشــان سهیم باشــند و نگذارند وارد مسیری شويم کــه بعدها افسوســش را بخوريم. مهم اين اســت که همگی دســت در دســت، ايران بهتر را بســازيم و اين حاصل نمیشــود جز با مشــارکت فعال در انتخابات رياستجمهوری.

واقعیت این است که شما همواره در فیلمهایتان به آسیبهای اجتماعی توجه کردهاید، فکر میکنید آن کسانی که هنوز به نتیجه نرسیدهاند، چه باید کنند؟

آن چیزی که اهمیت دارد، منفعت فردی نیســت، بلکه صلاحیت کشور است. من در دولت گذشته فیلم ســاختم، اما شــرايط فعلی «من» مهم نیســت، بلکه منفعت «جمع» اهمیــت دارد. بايد مصلحت ملت و کشــور را در نظر گرفت. ما بايد به کسی رأی دهیم که کشــور را به ســمت تحريم و انزوای بینالمللی سوق ندهد. آرامش کشــور برايش مهم باشد. دست مفاسد اقتصادی را کوتاه کند. به نخبگان و کارشناسان میدان دهــد. الان همــه «من»هــا بايد «ما» بشــود و به يک نقطه مشــترک فکر کنیم که همان ســرافرازی «ايران عزيز » اســت. حتما خوب میدانیــد که من عضو هیچ حزب يا گروه سیاسیای نیســتم. من مستقل هستم و قصد يارکشــیهای جناحی ندارم. مــن فقط واقعیات جامعه و تفاوتها را میبینم. ما الان در برهه خاصی قرار داريــم. اگر اشــتباه انتخاب کنیــم، ديگر فرصت جبران وجود ندارد... پس ناچاريم درســتترين مسیر را انتخــاب کنیــم. من بهعنوان يک شــهروند ســعی میکنــم نگاه کلانتری داشــته باشــم و ديگر فقط به خودم فکر نکنــم؛ مثلا يکی از دســتاوردهای کلیدی و بســیار مهم دولــت آقای روحانی، توافق هســتهای اســت که اگر حاصل نمیشــد معلوم نبود کشورمان در چه مســیری سقوط میکرد. اگر نبود، تحريمها کمر ملت را میشکست. من شــخصا تحمل ندارم سختی مــردم عزيزم را ببینم. پس بايد منطقی و عاقلانه رفتار کرد. بايد احساســات را کنار گذاشــت. بايد جزئیات و ظرافتها را ديد. با اين نگاه در کلیت، دســتاورد دولت تدبیر و امید رضايتبخش اســت. پس بهتر است اين حرکت تداوم پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.