عربنیا: شرکت در انتخابات برای آینده بهتر واجب است

Shargh - - هنر -

فريبــرز عربنیــا در آســتانه برگــزاری انتخابات دوازدهمیــن دوره رياســتجمهوری در صفحــه شــخصی خود در اينســتاگرام با انتشــار يــک فايل تصويری به اظهارنظر درباره اين رويداد پرداخته است. عربنیا با تأکید بر اينکه نظر شــخصی خود را مطرح میکند، گفت: «فکر میکنم که شــرکت در انتخابات رياســتجمهوری حتی اگر کانديــدای موردنظرتون بیــن کانديداها نیســت، برای آينده بهتــر، واجبه. من شخصا فکر میکنم از بین کانديداهای موجود به آقای روحانــی رأی میدم. بعضیا میگید بین بد و بدتر نبايد انتخاب کــرد؛ خب پس بدتر نصیبتون میشــه. ديگه اينکــه بعضیا گفتن هیچ آبی از اين دولت بهاصطلاح گرم نشده اســت. من نقدهای خیلیخیلی جدی به دولت آقای روحانی در چهار ســال گذشــته داشتم، از جمله درباره مســائل فرهنگی و حوزه فرهنگ که حتی اعلام کردم با اون وزارت ارشاد و سازمانش ديگه کار نخواهم کرد، اما کســانی که همهرو با يک چوب میرانید، تفاوت بین آقای خاتمی و احمدینژاد براتون معلوم نبود؟ تفاوت وضع فعلی با دولت احمدینژاد براتون معلوم نیست ؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.