سینماگران همراه با انتخابات

Shargh - - هنر -

شــرق:

تعدادی از ســینماگران و شخصیتهای فرهنگــی با انتشــار تصاوير و متــن، حمايت خود ر ا از رياســتجمهوری دکتــر حســن روحانی اعلام کردند. براســاس اخبار رسیده، جمشــید مشايخی، مسعود جعفریجوزانی، محمد ابراهیمیان، علیرضا رئیســیان، پوران درخشــنده، کمال تبريزی، کیومرث پوراحمد، مهدی فخیمزاده، ســیدجمال ســاداتیان، محمد حسین فرحبخش، سیدضیاء هاشمی، مهدی کرمپور، مهدی سجادهچی، فتحالله جعفریجوزانی، ترانه علیدوســتی، حســین دلیر، بیژن میرباقری، تینا پاکروان، هــادی آفريــده، عبدالکريم يونســی، امیر جديدی، پريــوش نظريــه، امیرعلی دانايــی، الهام کردا، ايرج اســکندری، محســن امیريوسفی، آناهید آباد، مهرداد اســکويی، مهــرداد فريــد، مینا وحید، ســهیل محمودی، احتــرام برومند، الهــام پاوهنژاد، باران کوثری، نرگس آبیار، ســحر دولتشاهی، کامران تفتی، نازنین بیاتــی، عباس غزالی، پانتهآ بهرام، نگار اسکندرفر، فرهاد توحیدی و فرشته طائرپور حمايت خود را از دکتر روحانی علنی کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.