«خطر» وعدههاي نجومي

Shargh - - اقتصاد -

تجربه کشور ونزوئلا آخرین ادامه از صفحه 5

شــاهد برای ایــن مدعا اســت. کشوری که در دو دهه پیش یکی از کشورهای نسبتا مرفه در آمریکایلاتین بود، امروز با وجود داشتن منابع غنی نفتی به یکی از کشورهای فقیر و بیثبات تبدیل شده است.

اجــرای این وعدهها هزینههای ســنگینی را به بودجه کشور تحمیل میکند که هماکنون با هزاران میلیارد تومان طرحهای نیمهتمام و بدهی در شــرایط مالی بحرانی قرار دارد. افزون بر این، کسری بودجه پنهان ناشی از تحقق این وعدههــا و تأمین آن از طریق فروش ســرمایههای ملی از جمله نفت بهعنوان ســرمایههای بیننسلی با منافع حال و آینده کشور سازگار نیست.

با اجرای ایــن وعدهها، دولت مجبور به کنارگذاشــتن انضباط مالی و پولی خواهد بود که یکی از الزامات اساسی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است.

در اثــر اجرای ایــن وعدهها، افرادی کــه از داراییهای واقعــی برخوردارنــد به دلیل شــرایط تورمــی و افزایش قیمتها ثروتمندتر میشوند. در مقابل کارگران و کارمندان، بــا کاهش قدرت خرید خــود، فقیرتر میشــوند. بنابراین، نتیجه اجرای چنین سیاستهایی میتواند افزایش فاصله طبقاتی است.

سخن پایانی ولی بسیار مهم آنکه وعدههای کاندیداها از قبیل رشــد اقتصادی ســالانه 25درصدی )درحالیکه متوسط ســالانه رشد اقتصادی کشــور در 40 سال گذشته چهار درصد بــوده(، افزایش چندبرابــری یارانهها، ایجاد پنج میلیون شغل پایدار تنها در چهار سال و چندبرابرشدن مالیاتهــا از طریــق کاهش فــرار مالیاتــی، همگی چند واقعیت تلخ را آشــکار میکنند. طرح چنین وعدههایی از یک طــرف و اقبال جامعه از آنها از طــرف دیگر، نمایانگر وضعیت نــه چندان مناســب اقتصاد کشــور اســت که متأســفانه محصول مدیریت ناکارآمد در دوره مورد اشاره بوده اســت. این خود ضرورت توجه جــدی و ویژه دولت منتخب دوازدهــم را به اقتصاد و توانمندســازی اقتصاد ملی در چارچوب سیاســتهای اقتصاد مقاومتی نشــان میدهد. همچنین طرح چنین پیشــنهادهای غیراجرائی و وعدههای نجومی که متأســفانه در همه انتخابات ملی و منطقهای تکرار میشوند، ناشی از این نکته است که چنین ادعاهایی بــرای منتخبین هزینههای سیاســی دربر ندارد. عدم اتکا و وابســتگی کاندیداها در انتخاباتهاي گوناگون به احزاب و نبــود احزاب قوی، شناســنامهدار و با برنامه، چنین شــرایطی را ایجاد کرده است. نتیجه این شرایط یک رقابــت غیرمنصفانــه و مخدوش به ضــرر کاندیداهای با برنامه، اصلح و معقول است. نکته آخر اینکه طرح چنین وعدهها و پیشــنهادهای رنگارنگ و غیرقابل اجرا از سوي برخــی از کاندیداهای محترم متأســفانه بیانگر نوع نگاه و توان کارشناسی و مشاورهای ستادهای ایشان است. در این خصــوص این نگرانی جدی مطرح اســت که اگر این نگاه و توان کارشناســی، پیروز انتخابات باشد، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران با مشکلات متعدد و پیچیده داخلی و بینالمللی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.