بازگشت به خانه

Shargh - - روزنامه -

ســحرطلوعي: جیمز کامی به خانهاش در مک لین ویرجینیا بازگشته است. او حالا دیگر رئیس سابق افبیآی آمریکا اســت. اطلاعاتش درباره روابط خاص آمریکا - روسیه کار دســتش داده است. او معتقد است روسیه با دســتکاری در نظام انتخاباتی آمریکا، نتیجه انتخابات ریاستجمهوری اخیر این کشور را تغییر داده است. جیمز کامی معتقد اســت و البته اسناد و مدارکی به دست آورده که ثابت میکند نفوذ به کامپیوترهای حزب دموکرات و هک ایمیلهای محرمانه خانم کلینتون پیش از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا کار روسها بوده است. ادعاهای آقای کامی حتی مورد تأیید دیگر سازمانهای جاسوسی و امنیتی آمریکا هم قرار گرفته؛ اما تا اینجا تنها یک نتیجه داشــته است؛ عصبانیت ترامپ و از کار بیکارشدن صاحب این ادعا. برکناری جیمز کامی اعتراض بسیاری از شهروندان آمریکایی را در پی داشته است. ترامپ بعد از برکناری جیمز کامی و در واکنش به اعتراضات، توییت کرده؛ «دموکراتها و جمهوریخواهان از من سپاسگزار خواهند بود»! عکس: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.