کاخ سفید از جنایات کومی میگوید

Shargh - - روزنامه -

ترامپ بعد از اینکه حکم اخراج جیمز کامی از افبیآی را صادر کرد، در توییترش نوشــت: هم دموکراتها و هم جمهوریخواهان از من تشــکر خواهند کرد. حالا یواسایتــودی در تیتر یک به این موضــوع پرداختــه و به نقــل از رئیسجمهور آمریــکا از جنایات جیمز کامی رئیس ســابق افبیآی پرده بر داشــته است. هرچند ایــن روزنامه از قول دموکراتها ترامپ را متهم کرده به ازبینبردن منابعی که دخالت روســیه را در انتخابات ریاســتجمهوری اخیر آمریکا نشــان میدهــد. در جدولی که یواسایتــودی تهیه کرده، اظهارات، فعالیتها و کنشها و واکنشهای جیمز کامی و ترامپ از آغاز به کار تا پایان مرور شــده اســت. جیمز کامی از سال ۲۰۱۳ از ســوی اوباما به عنــوان هفتمین رئیس افبیآی انتخاب شــده است. او در آگوست ۲۰۱۵ مسئله استفاده خانم هیلاری را از ایمیل شخصی برای ارسال اطلاعات محرمانه مطرح کرده است. کامی در مارس ۲۰۱۷ از ارتباط کمپین حامی ترامپ و روسیه خبر داده است. او برخی اســناد این ارتباط را منتشر کرد. رئیس افبیآی در نهایت در روز نهم ماه می از ســوی ترامپ برکنار شــد. در عکس یک این روزنامه هم جیمز کامی را میبینیم. گزارش مهم و خواندنی یواسایتودی درباره حضور افراد تغییرجنســیتداده در امور نظامی آمریکاست. یواسایتودی نوشته فارغالتحصیلان نظامی تغییرجنســیتداده برای اشــتغال به کار باید منتظر تصمیم پنتاگون بمانند. آنها فعلا اجازه ندارند در امور نظامی مشغول به کار شوند. پنتاگون از احتمال بروز برخی تغییرات در این زمینه خبر داده است.

نکته: گزارش یواسایتودی درباره افراد تغییرجنسیتداده و آینده شغلی آنها قابل تأمل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.