زندگی شهروندان دگرگون خواهد شد

Shargh - - روزنامه -

اول قــرار نبود جرمی کوربیــن درباره تکتک بندهای مانیفســت حزب کارگر در جلســه روز چهارشنبه به اهالی رسانه پاسخگو باشد؛ اما وقتی اطلاعات آن جلســه درز کــرد، او مقابل دوربینهای خبری از جزئیات برنامه تغییر زندگی شــهروندان بریتانیایی در مانیفســت حزب کارگر گفت. روزنامه گاردین در تیتر یک از قول کوربین نوشــته: زندگی شــهروندان بریتانیایی دگرگون خواهد شد. در متن این گزارش میخوانیم همانطور که مایکل فوت در مانیفست سال ۱۹۸۳ تأکید کرده، جرمی کوربین و همکارانش در جلسه حزب کارگر خیلی قاطع و محکم به این نتیجه رســیدهاند که شهریه دانشگاهها باید برداشته شود، ساختار سرمایهگذاری باید تغییر کند، حملونقل باید دوباره ملی شود و همچنین دستمزد کارگران به ازای هر ساعت کار باید به ۱۰ پوند برسد. کوربین برای پیروزی در انتخابات سراسری و زودهنگام هشتم ژوئن دست به کار شده تا این حزب را نجات دهد و نگاهها را به سمت چپ بگرداند. او بر اصول تندوتیز حزب کارگر پافشاری کرده و تضمین داده در صورت پیروزی این حزب تکتک بندهای مانیفست این حزب را اجرا خواهد کرد. او را در عکس یک روزنامه گاردین هم میبینیم. با رویکارآمدن دستراستیهای بریتانیا، تا حد زیادی از رایگانبودن برخی خدمات در بریتانیا کاســته شده اســت؛ از جمله در بخش بهداشت و آموزش. حقوق کارگران به ازای هر ساعت کار حدود ۷.۵ پوند است. این روزنامه در گزارشی دیگر ادعا میکند در یک سال گذشته از ۴۷ دانشآموز بریتانیایی در مدارس سراسر این کشور شمشیر سامورایی، تفنگ بادی، تبر و انواع و اقسام چاقو ضبط شده است!

نکته: گزارش گاردین درباره مدارس بریتانیا خواندنی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.