مشارکت مسکو و واشنگتن در مناطق آرام سوریه

Shargh - - روزنامه -

تعیین مناطق آرام در برخی مناطق سوریه، باعث شده مشارکت آمریکا و روســیه در این کشــور بیشتر شــود. الشرقالاوسط در تیتر یک این خبر را منتشــر کرده و مدعی شده این مشارکت مورد توافق نظام اسد اســت. این روزنامه در بخشی از گزارش آورده مشارکت روسیه و آمریکا جزئیاتی دارد که برخی از این جزئیات به این شرح اســت؛ روسیه تضمین داده مانع ورود نیروهای خارجی و نیروهای اسد به حلب شود. حلب یکی از مناطق آرام تعیینشده در سراسر ســوریه است. پیش از این دولت اســد نیز اعلام کرده بود با حضور نیروهای صلح سازمان ملل در این مناطق موافق نیست و نیروهای روسی باید این وظیفه را بر عهده بگیرند. اینطور که الشرقالاوسط در گزارش خود آورده گویا روســیه و آمریکا بر ســر این جزئیات به توافق رسیدهاند. عکس یک روزنامه الشرقالاوسط عربستان درباره آوارگان عراقی موصل است. آنها مشغول ترک خانه و زمینهایشان در این مناطق هستند. عکس چهره آنها را خوشحال و خندان نشان میدهد. نیروهای عراقی برای عقبراندن داعشیها از این مناطق عملیات گستردهای را از سال گذشته آغاز کردهاند. آنها امیدوارند با همکاری ساکنان موصل هرچهزودتر تکلیف این عملیات را روشــن کنند. الشرقالاوســط در عکسی دیگر از نخستین هواپیمای بدون سرنشین سعودی، به نام صقر ۱ رونمایی کرده است.

نکته: خبرهایی از سراسر جهان و منطقه خاورمیانه در صفحه یک الشرقالاوسط منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.