نیروهای ائتلاف به چندقدمی «رقه» رسیدهاند

Shargh - - روزنامه -

روزنامه اماراتی نشنالنیوز در تیتر یک ادعا میکند نیروی ائتلاف ضدداعش به رهبری آمریکا توانســتهاند شــهر طبقــا در نزدیکی رقه ســوریه را محاصره کنند. اینطور که نشــنالنیوز نوشته طبقه منطقهای حیاتی و اســتراتژیک برای محاصره رقه، پایگاه اصلی و پایتخت داعشیها در سوریه اســت. آنها یک هفته برای محاصره طبقا وقت گذاشــته و تــلاش کردهاند. کنترل کامــل این منطقه به تأیید نیروهای آمریکایی رســیده اســت. نیروهــای عربی - کردی سوری در این عملیات نقش عمدهاي داشتهاند. این نیروها از سوی آمریکاییها پشــتیبانی میشــوند. در ادامه این گزارش، نشنالنیوز به حضور داعشــیها در موصل عراق هم اشاره کرده و نوشته این گروه در عراق از خانههای مســکونی شــهروندان به عنوان دامی برای کشــتن نیروهای ویژه عراقی اســتفاده میکنند. ارتش عراق در موصل با داعش درگیر اســت. در عکس یک روزنامه نشنالنیوز خانم مونیکا دروزا مککی را مشاهده میکنیم که در کنار نوازندگان همراه در مرکز هنری دوبی در اماراتمال برنامه اجرا میکند. خانم مککی از ایتالیاســت. در بخش موسیقی کلاسیک سوپرانو میخواند. نشنالنیوز در مطلبی دیگر خبر میدهد بانک غذا برای نیازمندان راهاندازی میشــود. این افــراد که از میان جمعیت نیازمنــدان و کمدرآمدهای جامعه اماراتی هستند، با گرفتن کارت میتوانند مایحتاج خوراکی خود را تأمین کنند.

نکته: داعش همچنان مهمترین موضوع صفحه یک روزنامه نشنالنیوز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.