جرمانگاری آلودگی هوا در لایحه هوای پاک

Shargh - - جامعه -

ایســنا: لایحه هوای پــاک از مدتهــا پیش و از مجلس نهم شــورای اســامی در نوبت بررسی بود؛ اما فرصتی برای این کار پیدا نشــده بود. این لایحه در نخســتین جلسه سال 9۶ مجلس نوبت بررســی یافت و در نهایت بحث و بررســی آن در روز سهشــنبه، 19 اردیبهشــتماه، به پایان رسید. معاون توســعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس ســازمان حفاظت محیط زیســت ضمن تشــریح مهمترین مصوبات هوای پاک، تصویب این قانون را بر کاهش آلودگی هوا در نیمه دوم سال جاری مؤثر دانســت. محمد مجابی، با اشاره به اهمیت موضــوع مقابله با آلودگی هــوا اظهار کرد: بعد از اباغ سیاســتهای کلی نظام در حوزه محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری، دولت یازدهم تأکیــد خود را بــر بحث محیط زیســت و کاهش آلودگی هوا گذاشت و ازهمینرو لایحه هوای پاک را تقدیم مجلس نهم کرد. وی با اشــاره به اینکه ایــن لایحه از ســال 93 در مجلس نهم بررســی شده اســت؛ ولی امکان طرح آن در صحن علنی مجلس فراهم نشد، گفت: متعاقب این وضعیت با تغییر مجلس، دوبــاره لایحه هوای پاک تقدیم مجلس دهم شــد. ایــن مجلس از ابتــدای کار، لایحه هوای پاک را بررســی کرد. معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه جرمانگاری آلودگی هوا و تعیین مجازاتهای مشــخص، مورد تأکید لایحه هوای پاک است، اظهار کرد: ازجمله مسائل مهمی کــه در بحث آلودگی هوا مطرح اســت، تفکیک بین آلودگی هوای ناشــی از فعالیتهای انســانی و آلودگی هوای ناشی از گردوغبار است که در این لایحه برای اولین بار بهطور مشــخص به «گردوغبار» پرداخته شــده اســت. وی با تأکید بر اینکه برای اولین بار بیمه فرســودگی خودروها به تصویب رســید، تصریح کرد: طبق لایحه هوای پاک، بیمه مرکزی مکلف اســت برای خودروها از زمــان خرید، بیمه پساندازی لحاظ کند تا پس از مدتی که خودرو فرسوده میشود، با دریافت پاک خودرو، مبلغی را به دارنده آن پرداخت کند و به ترتیب، سازمان بیمه و بیمهگذار بتوانند از امکانات تعویض خودرو برخوردار شــوند. وی در ادامه با تأکید بر اینکه از دیگر مسائل مورد توجه در لایحه هــوای پاک اختصاص حقابــه تالابها به منظور ممانعــت از ایجاد منابع گردوغبار برای شــهرها اســت، گفت: طبق این لایحه بــه دولت تکلیف شده اســت که برای جلوگیری از گردوغبار ناشی از کشورهای منطقه، فعالیتهای مشترک با آنها تعریــف کند تا بتواند از طریق این اقدامات جلوی ایجــاد گردوغبار را بگیرد. مجابــی درباره تغییر و تحولاتــی که در لایحــه هوای پــاک در مجلس شورای اسامی صورت گرفته است، گفت: تقریبا هر 34 مادهای که در کمیسیون بررسی شده بود، به تصویب مجلس رســید؛ البته تغییراتی در آنها صورت گرفت. وی با بیــان اینکه یکی از اتفاقات مهــم همزمان با بررســی قانون هــوای پاک در مجلس شورای اســامی، تقدیم لایحه «تفویض اختیار بازگشــایی مدارس به دولــت» بود، گفت: این لایحه از ســوی دولت به مجلس تقدیم شد. ازآنجاکه در مناطق مختلف کشــور با اقلیمهای مختلف روبهرو هســتیم، باید شــرایط بازگشایی مدارس در نقاط مختلف، متفاوت باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.