ما را مرفه میدانند و خودشان را طرفدار فقرا

Shargh - - جامعه -

شرق: دکتر سیدحسن هاشــمی در آیین افتتاح بیمارســتان سیدالشــهدا)ع( رودبــار جنــوب در محرومترین منطقه جنوب اســتان کرمــان، اظهار کرد: ما امروز بیمارستانی را افتتاح میکنیم که برای نیازهای 18 سال پیش طراحی شده و برای 130 هزار نفر جمعیت این شهرستان، حداقل باید 130 تخت بیمارســتانی وجود داشته باشد و خوشحالم که در دولت یازدهم، این بیمارستان تکمیل و تجهیز شد. وزیر بهداشــت اولین حضور خود در منطقه جنوب اســتان کرمان را مربوط به 37 ســال پیش دانست و گفــت: در آن زمــان، نخســتوزیر وقــت از بنده خواســت برای بررســی حاصلخیزی خاک منطقه جازموریان و حلشدن مشکات کشاورزی کشور به این منطقه سفر کنم و در آن دوران، حسین مرعشی در جهاد ســازندگی کرمان و دکتــر جهانگیری نیز در جهاد ســازندگی جیرفت خدمت میکردند و به ایــن منطقه آمدیم و مأموریت خود را انجام دادیم. هاشــمی با اشاره به سومین حضور خود در منطقه جنوب اســتان کرمان در دوران مســئولیت وزارت بهداشــت، خاطرنشان کرد: قبل از دوران مسئولیت وزارت نیز بارها به این منطقه ســفر کردم و جالب اســت که ما را به بیتوجهی بــه محرومان متهم میکننــد؛ درحالیکه از روز اول انقاب و تشــکیل جهاد ســازندگی، در این نهــاد خدمت میکردیم و برخــی افراد که بعد از انقاب بــه دنیا آمدند، ما را قبول ندارنــد و ما را مرفه میدانند و خودشــان را طرفــدار فقرا. زیرا درحالحاضر بــه رأی مردم نیاز دارنــد. وزیر بهداشــت تصریح کــرد: نمیدانم که چرا فقــط در زمان انتخابات، عــدهای به فکر فقرا و محرومان میافتند، اما خوشــحالم که در دولت یازدهم در منطقه جنوب کرمان، ســه بیمارستان را افتتاح کردیم، البته این به معنی حل تمام مشکات نیست، بلکه مقدمهای برای اقدامات بعدی خواهد بود و فرزندان این منطقه باید در رشتههای پزشکی، دندانپزشــکی و داروسازی و رشــتههای مختلف متخصص شــده و به مردم خدمت کنند. هاشــمی تأکیــد کرد: خانوادههای شــهدا و ایثارگــران، ما را میبینند و انســان بعضیاوقات از برخی رفتارها و ســخنانی که از صفحه تلویزیون میبیند، خجالت میکشــد. بنابراین بایــد بهگونهای عمــل کنیم که شــرمنده شــهدا، خانوادههای آنهــا و ایثارگران در دنیا و آخرت نشــویم. هاشمی ادامه داد: هرکدام از اعضای هیئت دولت قبل از مســئولیت خود، شغل و مســئولیتهایی داشــتیم و از روزی که ما در این دولت کار خود را آغاز کردهایم، اگر میتوانند نشان دهند که یک ریال، به صورت خاف برداشــتهایم یا خانواده و فامیل ما حتی برای یک ساعت از خودرو بیتالمال استفاده کردهاند یا بستگان نزدیک و دور را در جایــی اســتخدام کردهایم یا امتیــاز دادهایم. وزیر بهداشــت تأکید کرد: هرکس هر مدرکی علیه بنــده دارد، نشــان دهد که غیر از حقوق دانشــگاه از کجــا پولــی گرفتهام، امــا در تلویزیــون، رادیو و فضــای مجازی، طوری نشــان میدهنــد که همه خدمتگــزاران دولت یازدهــم، دزد، مالمردمخور و بــه دنبال منافع خود هســتند. اگر از خدا شــرم نمیکنید، از مردم شــرم کنید. بــه کجا میخواهید برســید و چهچیــزی را میخواهیــد بگیریــد. اگر رئیسجمهــوری، وکالــت و وزارت و کل دنیا را به انسان بدهند و همراه با گناه و معصیت باشد، البته اگر به قیامت اعتقاد داشــته باشید و از خدا بترسید، چه ارزشی دارد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.