واکنش وزارت بهداشت به ادعای یک نامزد انتخابات

Shargh - - جامعه -

ایرنا:

وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی ادعای ابراهیم رئیســی، نامزد دوازدهمین انتخابات ریاستجمهوری، درباره افزایش پرداختی مردم بعد از طرح تحول ســامت را «بهشــدت» تکذیب کرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز جمعه در اطاعیهای اعام کرد: مردم عزیز کشورمان که به بیمارســتانهای دولتی مراجعــه میکنند بهخوبی میدانند که هماکنون و بعــد از اجرای طرح تحول سامت هزینه درمان نســبت به دولت قبل کاهش شــدیدي پیدا کرده اســت. براســاس اعــام وزارت بهداشــت، هماکنون مردم بهطور متوســط برای هر نوبت بستری در بیمارســتانهای دولتی بهجای دو میلیــون تومان در دولت قبل فقــط 200 هزار تومان پرداخت میکنند و دیگر کســی بهخاطر هزینههای خدمات پزشــکی محروم نمیماند. وزارت بهداشت اضافه کــرد: با اجــرای این طــرح، بیمــاران مبتا به ســرطان، بیمــاران خاص و کســانی که جراحی بزرگ داشــتهاند با تمــام وجود احســاس کردهاند که دولــت چه حمایت مالــی بزرگــی از آنها کرده است. ابراهیم رئیســی، نامزد دوازدهمین انتخابات ریاســتجمهوری، روز جمعــه در ســومین مناظره ریاســتجمهوری مدعی شــد تعرفههای پزشکی، پرداختی مردم زیاد شده است. براساس اعام وزارت بهداشت از زمان اجرای طرح تحول سامت، میزان پرداختــی مردم شهرنشــین بــرای دریافت خدمات درمانی در بیمارســتانهای دولتی شش درصد کل این هزینهها و برای روســتاییان سه درصد این میزان است و با اجرای این طرح سهم پرداخت مردم برای خدمات درمانی از 57 درصد در ســال 92 به حدود 40 درصد در سال 94 و 95 کاهش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.