روحانی میراثدار دولتی ضد زن بود

Shargh - - جامعه -

ایلنا:

نماینــده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی با بیــان اینکه دولــت یازدهم میــراثدار دولتی بهشــدت ضد زن بــود، کارنامــه روحانی در حوزه زنان را موفق ارزیابی کرد. پروانه سلحشــوری درباره عملکرد دولت یازدهــم در حوزه زنان گفت: میزان اشــتغال زنان در دولت آقای روحانی افزایش چشــمگیری داشــت و نمودهای عینی محسوسی را در این زمینه شــاهد بودیم. او با اشــاره به ارتقای جایگاه ســازمانی زنان در دوره فعلی گفت: از زنان در حوزههای مدیریتی اســتفاده بیشتری شد. مثا در وزارت نفــت و وزارت کار مدیران کل زن وجود دارد که این نشــان میدهد توسعه در این حوزه رخ داده اســت. نماینده مردم تهران در مجلس دهم درباره گفتمان عدالت جنســیتی تصریح کرد: بحث عدالت جنســیتی وقتی از ســوي دولت مطرح شد، با تاش فراوان توانستیم آن را در قانون برنامه ششم بیاوریم. امیــدوارم ایــن برنامه در پنج ســال آینــده محقق شود تا عدالت جنســیتی در حد واژگان باقی نماند. سلحشوری درباره منع ازدواج زودهنگام دختران که یکی از مهمترین دغدغههــای معاونت زنان دولت یازدهم بود، گفت: ما به شدت به دنبال این موضوع هســتیم و معتقدم بهتر اســت به جای اســتفاده از عبــارت ازدواج زودهنگام، بگوییــم ازدواج کودکان دختر. وقتی از واژه کودک استفاده کنیم ذهن جامعه را نســبت به ایــن موضوع حســاس میکنیم. ما در مجلس دهــم تمام تاش خود را میکنیم تا قانونی برای ازدواج تصویب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.