برخورد با تخلفات ترافیکی هواداران نامزدهای انتخابات

Shargh - - جامعه -

ایســنا: رئیس پلیــس راهنمایــی و رانندگی نیــروی انتظامی از برخورد پلیــس با افرادی خبر داد که برای تبلیغات انتخاباتی اقدام به تخلفات ترافیکــی میکننــد. ســردار تقی مهــری، درباره برخــورد پلیس با تخلفات ترافیکــی برخی افراد در هواداری از نامزدهای انتخابات، اظهار کرد: در ایــن زمینه آنچه را که قانون برعهده پلیس راهور قــرار داده انجام خواهیم داد. وی بــا بیان اینکه به نظر میرســد از هفته آینــده و همزمان با آغاز تبلیغات شوراها، تبلیغات انتخاباتی افزایش یابد، گفت: ممکن اســت برخی از هواداران نامزدهای ریاستجمهوری یا شوراهای شهر بخواهند دست به تخلفات ترافیکی همچون ایجاد ســدمعبر و... بزنند که پلیس راهور و همچنین عوامل انتظامی با هماهنگی مقــام قضائی و طبــق قانون با این دسته از متخلفان برخورد خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.