پنجهزارو500دانشآموز استثنایی تحت پوشش خدمات حمایتی

Shargh - - جامعه -

ایسنا:

رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی کشور با اشاره به توسعه طرح خدمات حمایتی در سال جاری گفت: سال گذشته پنجهزارو 574 نفر را بــا اعتباری نزدیک بــه 70 میلیارد تومان تحت پوشش بردیم. برای ســال تحصیلی پیشرو هم اعتبــار خوبی پیشبینی شــده اســت و با جدیت ادامــه پیدا میکند تا دانشآمــوزان ما با کمترین نگرانــی درخصوص هزینههــای درمانی خود به تحصیل ادامه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.