سيلا جشويا ربسيميه حابصعلمنا د ظارها ز قتمصادنايظره

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

جوابیه پشــت جوابیه؛ آن هم زمانیکه هنوز مناظــره به اتمام نرســیده اســت. این یعنــی تعداد اتهامات به قدری اســت که نیاز به شفافسازی فوری از سوی نهادهای مســئول حس شده است. ادعاهای خلاف واقــع برخــی کاندیداهــا در دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری، چنان است که ســایه دروغ و افترا را بــر پرده مناظرات کشــیده اســت. در ادامــه به این جوابیهها اشاره میشود.

ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق كالا و ارز: نامزدهــای ریاستجمهوری فرافکنی نکنند

ســخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچــاق کالا و ارز گفت: عملکرد ســتاد مرکزی مبــارزه با قاچاق کالا در سه ســال اخیر در مقایســه با مدت مشابه بینظیر اســت. به گزارش پایگاه اطلاعرســانی دولت، قاســم خورشیدی با اشــاره به اظهارات برخی از کاندیداهای ریاســتجمهوری درباره قاچــاق کالا گفت: موضوع مبارزه با قاچاق کالا موضوعی ملی اســت و شایســته نیســت دســتمایه رقابتهای انتخاباتی قــرار گیرد. خورشیدی افزود: دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ حجم ۲۵۵ میلیــارد دلار قاچاق کالا را کــه محصول برخی سیاســتهای ناکارآمد گذشــته بود تحویــل گرفته و اکنون مفتخر است که بگوید حجم قاچاق را به حدود ۱۳میلیارد دلار رسانده که معنای آن ۵0 درصد کاهش حجم قاچاق در ســه ســال گذشته اســت. وی تهیه و بــرآورد و اعلام حجم قاچاق کالا در کشــور را طبق قانون وظیفه ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و گفــت: اعــداد و ارقامی که بعضا برخــی کاندیداها اعلام میکنند مبنای علمی نداشــته و بیشتر تبلیغاتی و با هدف تخریب رقیب عنوان میشــود و بهتر اســت کاندیداهای محترم بهجــای فرافکنی و ارائه آمارهای غیرمســتند به معرفی خود بپردازند. ســخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد زیرساختهای تجارت خارجی و راهاندازی ســامانههای الکترونیکی و پنجره واحــد تجاری را از اقدامات اصولــی و هدفمند دولت در زمینه مبارزه با قاچــاق اعلام کرد و گفت: عملکرد دولت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا غیرقابل مقایسه با ادوار گذشته است.

رئیــس كل ســازمان امور مالیاتی كشــور: تقســیط پلکانی بدهی مالیاتی تعداد ۷۵۰۰ مودی

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به اظهارات خلافواقع یک نامزد ریاستجمهوری گفت: یکی از مشــکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات بانکی، بدهیهای مالیاتی بود که سازمان امور مالیاتی با تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی تعداد هفت هزار و ۵00 مودی شرایطی را فراهم آورد تا امکان ادامه فعالیت آنها با مشــکل مواجه نشــود. ســیدکامل تقوینژاد افزود: امسال براساس ابلاغ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مالیات عملکرد ســال ۹۴ واحدهای تولیدی کوچک و متوســط، بدون رســیدگی مالیاتی مورد پذیرش قرار میگیرد.

جوابیه نظــام بانکی به ادعای برخــی از نامزدهای انتخاباتی درخصوص وام ازدواج

نظــام بانکی با وجود تنگناهــای مالی و اعتباری و بهویژه در ســالهای اخیر از خود عملکرد مناســبی را نشــان داده و این امر شایسته تقدیر است. برایناساس از ابتــدای ســال ۱۳۸۸ تــا پایــان ســال ۱۳۹۱ تعداد ۴.۵۴۵.۹۸۷ فقــره بالغ بر مبلــغ ۱۱۱.۴۴0میلیاردریال پرداخت شــده؛ این در حالی اســت که از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان ســال ۱۳۹۵ تعداد ۴.۱۱۲.۱۴۶ فقره بالغ بر مبلغ ۱۹۱.۶0۳میلیارد ریال تســهیلات قرضالحسنه ازدواج در اختیــار متقاضیــان قرار گرفته اســت. این رقــم در مقایســه با دوره چهارســاله از ابتدای ســال ۱۳۸۸ تا پایان ســال ۱۳۹۱ که مبلغ تسهیلات پرداختی حدود ۱۱هــزار میلیارد تومان اســت، نشــان میدهد مبلغ تســهیلات پرداختی در دوره دولــت یازدهم در مقایسه با دوره قبل، رشــد بیش از ۷0درصدی داشته اســت. به گواه آخرین آمارهای بانــک مرکزی تا تاریخ ۱۲/۳0/۱۳۹۵ تعــداد متقاضیــان در صــف برابــر با ۴۸۳.۸۸۵ نفر هستند که از این تعداد ۱۶۷.0۱۵ نفر از افراد یادشده در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد برای اخذ تسهیلات قرضالحســنه ازدواج قرار دارند. براســاس آمار در پایان ســال ۱۳۹۱، بیش از ۸۳۷هزار نفر در صــف دریافت وام ازدواج بودنــد، اما در پایان ســال ۱۳۹۵ تنها ۴۸۳هزار و ۸۸۵ نفر منتظر دریافت این تســهیلات بودند که کاهش چشــمگیر بیش از ۴0 درصدی داشته است. البته از تعداد منتظران در صف، تعداد ۱۶۷.0۱۵ نفر در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قــرارداد برای اخذ تســهیلات قرضالحســنه ازدواج قرار دارند. علاوهبراین حســب مــاده ۵0 قانون جامع خدماترســانی به ایثارگران، ســقف فردی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج ایثارگران از تیرماه سال ۱۳۹۴ به میزان دوبرابر تســهیلات افراد عادی افزایش یافت که در ســالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تعداد ۴۴.۵۵۸ نفر جمعا به مبلغ ۷.۱۶۱میلیاردریال از تسهیلات مذکور بهرهمند شــدهاند. نظــام بانکی از ابتــدای راهاندازی ســامانه تســهیلات قرضالحســنه ازدواج تا پایان سال ۱۳۹۵ مجموعا تعــداد ۸.۶۶۸.۱۳۳ فقره بالــغ بر ۳0۳.0۴۴ میلیارد ریال تســهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است.

حضور بخش خصوصی واقعی در دولت یازدهم به بیش از 3.۵ برابر دولت قبل رسید

ســازمان خصوصیســازی در پاســخ به اظهارات یکــی از کاندیداهــای انتخابــات ریاســتجمهوری جوابیهای صادر کرد. بر اســاس این جوابیه، در دولت یازدهم، در اجرای اصل ۴۴ قانون اساســی، شیوه غلط دولت قبل برای واگذاری ســهام شــرکتهای دولتی به صورت واگذاری مســتقیم شــرکتها به نهادهای عمومی و شــبهدولتی بابت رد دیــون دولت، اصلاح شــد و خصوصیســازی فقــط به بخــش خصوصی واقعی کشــور هدف قرار گرفت و درصد حضور بخش خصوصــی واقعی در دولت یازدهم بــه بیش از ۳.۵ برابر دولت قبل رســید و این از افتخارات دولت تدبیر و امید بود که به بخش خصوصی واقعی اهمیت داد و حضور بخش خصولتیها و نهادهای عمومی را بسیار کاهش داد.

جذب بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در دولت یازدهم

وزارت اقتصــاد ادعــای آقای رئیســی درخصوص میزان جذب سرمایهگذاری خارجی را نادرست خواند. در اطلاعیه وزارت اقتصاد آمده اســت: برخلاف ادعای مطرحشــده از ســوی جناب آقای رئیسی میزان جلب ســرمایهگذاری خارجی بیش از ۱۱ میلیــارد دلار بوده اســت که تاکنون بیش از سهمیلیاردو صدمیلیون دلار آن جذب و وارد کشور شده است.

واكنــش وزارت جهــاد كشــاورزی بــه اظهــارات خلافواقع

دولــت یازدهــم بــرای ارائــه خدمات بیشــتر به روســتاییان و کشاورزان، ســرمایه بانک کشاورزی را از هزارو ۸00 میلیارد تومان به شــش هزار میلیارد تومان افزایش داده اســت. این افزایش بیش از ســهبرابری ســرمایه توانســته اســت بانک کشــاورزی را قادر به نقشآفرینی بیشــتر در محیط روســتایی و کشــاورزی کند. در همین ارتباط برای دسترســی آســان و راحت کشاورزان و روســتاییان بیش از ۹0 درصد تسهیلات با ضمانت خود کشاورزان پرداخت شد.

خرید تضمینی گندم و سایر محصولات كشاورزی

بخش کشاورزی تأمینکننده کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، روغن، جو و... بوده که از نیازهای اولیه هر کشوری است. ازاینرو ضروری است از بخش یادشده حمایت لازم صورت پذیرد. برایناســاس بانک مرکزی همهســاله برای حمایت از تولیدات بخش کشاورزی، کشــاورزان و کمک به رفاه و رشد اقتصادی جامعه از تمام ظرفیتهای سیستم بانکی برای تجهیز و هدایت منابع بانکی به ســمت تولیدات بخش مذکور استفاده کرده و تســهیلاتی را برای انجــام خریدهای تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی در اختیار دستگاههای ذیربــط قرار میدهد. به گزارش پایگاه اطلاعرســانی دولت، بانک مرکزی بههمراه بانکهای عامل مساعی خود را معطوف حمایت از بخش کشــاورزی و تأمین نقدینگی خرید گندم و سایر محصولات کشاورزی کرده است. ثمره این حمایت جشن خودکفایی گندم و حتی تولید بیش از نیاز کشور است. شبکه بانکی در مواقعی که دولت محترم با کمبود منابع مالی مواجه شــده، با تمــام جدیت موضوع را پیگیری کــرده و بهعنوان یک یاور همیشــه در کنار دولت بوده اســت. در این راستا در ســالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان )مبلغ ۱۲۲هزار میلیارد ریال( تســهیلات بانکی و همچنین مجوز حدود ســه هزار میلیارد تومان )۲۹ هــزار میلیارد ریال( اوراق مرابحه برای خرید تضمینی گنــدم به شــرکت بازرگانــی دولتی ایران اعطا شــده اســت. همچنین بالغ بر یکهزارو ۳00 میلیارد تومان (۱۳هزارو ۹0۸ میلیارد ریال( نیز برای خرید تضمینی و توافقی ســایر محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور پرداخت شده است. در ســال جاری جدید مقرر است مبلغ ۳0 هزار میلیارد ریال )ســه هزار میلیارد تومان( تســهیلات به منظــور خرید تضمینی گنــدم در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار گیرد که این موضوع از ســوی دولت محترم در دســت بررســی است و به محض حصول نتیجه، اقدامات لازم از سوی این بانک صورت خواهد گرفت.

۱2 دستگاه ایکس ری كامیونی در گمرک فعال است ایرنــا:

گمــرک ایــران ادعــای یکــی از نامزدهــای ریاستجمهوری درخصوص گمرک را رد و اعلام کرد که اکنون ۱۲ دســتگاه ایکــس ری کامیونی در گمرک فعال اســت. ســیدمصطفی آقامیرســلیم در سومین مناظــره نامزدهای ریاســتجمهوری، در شــرایطی امکانات گمرک در مبارزه بــا قاچاق را نقد کرد که در سالهای گذشته براساس اعلام دفتر منطقهای مبارزه با قاچاق و تخلفات ســازمان جهانــی گمرک )رایلو( ایران در میان ســه کشور مبارزه با قاچاق در دنیا بوده است. این اطلاعیه میافزاید: این ادعا در حالی از سوی ایــن نامزد انتخاباتی مطرح شــد که گمرک جمهوری اسلامی ایران به دنبال فرمایشات رهبر معظم انقلاب در روزهای نخست سال جاری مبنیبر تجهیز گمرکات به دســتگاههای ایکس ری اقدام به برنامهریزی برای خرید ۱۹ دستگاه ایکسری کرده است. این ۱۹ دستگاه ایکــس ری کانتینری دیگر در مرحله خرید، حمل و در مرحله تجهیز سازه است که شامل دو دستگاه ایکس ری پیشــرفته پرســرعت در مراحل تحویل به گمرک بوده و یکی از آنها تحویل و به بندرعباس منتقل شده و انجــام تشــریفات قانونی تعــدادی از آنها از طریق بومیســازی و استفاده از توان صنایع داخلی و دانش و تخصص مهندسان کشــور و امکانات داخل صورت پذیرفته است. اواخر ســال گذشته سفارش تولید پنج دســتگاه ایکس ری کامیونــی بــه وزارت دفاع داده شــده و قرارداد آن نیز منعقد شده است. در سالهای فعالیت دولت یازدهم تعداد دســتگاههای ایکس ری کامیونــی به دوبرابر قبل افزایش یافته و درحالحاضر تعداد ۱۲ دســتگاه ایکــسری کامیونــی در گمرکات اجرائی با حداکثر ظرفیت فعال و در حال بهرهبرداری است.

پاسخ وزارت كار به ادعای یک كاندیدا در مناظره

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی ادعای یکی از کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری در مناظره روز گذشــته درباره افزایش مســتمری اقشار نیازمند بــا هــدف بهرهبــرداری انتخاباتــی را تکذیب کرد. در اطلاعیــه ایــن وزارتخانه آمده اســت: «افزایش مستمری مددجویان بهزیستی در بودجه سال ۱۳۹٦ یعنــی در بهمن ۱۳۹٥ تصویب شــد. بــا موفقیت برجــام و افزایش درآمد نفت این امــکان به وجود آمد که مســتمری مددجویان ســازمان بهزیســتی و کمیتــه امداد امــام خمینی به ســهبرابر افزایش یابد». در مناظره سوم، رئیسی کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری، اظهار کرد : «آقای روحانی میگوید درآمد مستمریبگیران را سهبرابر کردیم، چرا از روز اول این کار را نکردیــد؟ چرا کار تبلیغاتی کردید؟ ما میگوییم چرا به زندگی فقرا بیتوجهی کردید؟ اینها کار تبلیغاتی اســت... ما میگوییم باید به فقرا توجه کنیم. شما هم دارید این کار را میکنید ولی ای کاش از روز اول این کار را میکردید.»

اطلاعیه بانک مركزی در پی شــبههافکنی و ایجاد تشویش قالیباف

«با توجه به اقدامــات و پایشهای نظارتی بانک مرکزی، همه فعالیتهای بانکها و مؤسسات مجاز تحت نظارت است و مشــکلی سپرده سپردهگذاران محترم را تهدید نمیکند.»

واكنــش بانک مركزی درباره ادعای مطرحشــده درمورد مؤسسه «كاسپین»

موضوع مؤسســه کاســپین همانطورکــه بارها توصیــه شــده، بــه ســپردهگذاری در تعاونیهای غیرمجاز هشتگانهای برمیگردد که بانک مرکزی با کمک دستگاههای نظارتی در حال ساماندهی است. طبیعی اســت پس از انتقال داراییها و بدهیهای تعاونیهای پیشگفته به «کاســپین»، این مؤسســه پاسخگوی تعهدات سپردهگذاران خواهد بود.

تکذیــب ادعــای یکــی از كاندیداهــای ریاســتجمهوری درخصوص كشــف ۱۰۰ كانتینر كالای قاچاق در بندر شهید رجایی هرمزگان

گمرک بندر شــهید رجایی بندرعباس ادعای یکی از کاندیداهای ریاســتجمهوری درخصوص کشف صد کانتینــر کالای قاچاق در بندر شــهید رجایی را تکذیــب کــرد. روابطعمومی گمرک شــهید رجایی بندرعباس در جوابیــهای اعلام کرد؛ راجع به تعداد صــد کانتینر مــورد ادعا لازم به ذکر اســت موضوع توسط کارشناســان خبره و ارشــد گمرک جمهوری اســلامی ایران مورد بررســی قرار گرفت و مشخص شد؛ اساسا قبل از بیان این موضوع توسط فرماندهی انتظامــی هرمــزگان و به حکایت اعــلام جرمهای ارسالی از سوی گمرک شــهید رجایی بندرعباس به دادستان بندرعباس، گمرک شــهید رجایی در مورد تعداد ۱٦ کانتینر متعلق به شــرکت بازرگانی ا.م.ج و تعــداد ۲۷ کانتینر متعلق به شــرکت آ.ت.ت.ش و همچنیــن تعداد ۳٦ کانتینر مربوط به شــرکت ک نسبت به کشف کالا اقدام و نزد مرجع قضائی اعلام جرم کرده و خواهان تعقیب کیفری متهمان شــده اســت و اصولا قبــل از بیان موضوع توســط نیروی انتظامی؛ کشف و اعلام جرم به دادستانی بندرعباس توسط گمرک صورت پذیرفته است.

متعاقب اعلام کشف بیسابقه قرن توسط نیروی انتظامــی هرمــزگان مدیرکل مرکز مبــارزه با جرائم سازمانیافته گمرک به بازپرس شعبه دهم دادسرای بندرعباس مراجعه کرد و خواهان ارائه مدارک مورد ادعای ناجا شــد و نهایتا از تعــداد کانتینرهای مورد ادعای ناجا اســناد و مدارک تعــدادی از کانتینرهای ادعایی به گمرک ارسال گردید که فقط شامل هشت دســتگاه کانتینر بود که در خلال بررســی اســنادی هیئت کارشناســی گمرک اعلام کرد که قاچاق است و به گمرک شــهید رجایی اعلام شــد که اعلام جرم نماید و مابقی اصلا قاچاق نبوده است.

نکته مهمتر اینکه این تعداد کشــفیات نیز بدون دســتاوردهای دولــت یازدهم و تجهیــز گمرک به ســامانههای هوشــمند الکترونیکی امــکان رصد و کنترل و رهگیری نداشت.

ذکر این نکته ضروری اســت که طبق ماده ســه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از ۲0 دســتگاه متولــی امر مبــارزه با قاچــاق اســت حتی بخش خصوصی و صرفا گمرک متولی این امر نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.