پرهيز از تکرار اشتباه

Shargh - - اقتصاد -

چهار سال گذشته دولت روحانی آواربرداری را با تفاهم برجام به پایان برد، شــرایط را عادی کرد و کشــور را از درگیری و گرفتاریهای بیشتر، در حد امــکان، نجــات داد و به یقیــن در دور دوم در پی تکمیل برنامههای ناتمامش خواهد بود. مشــکل آســیبهای اجتماعی و دموکراسی به این مربوط میشود که چه میزان به توسعه همهجانبه پایدار اعتقاد داشــته باشــیم و بخواهیم در مسیر منافع ملی با مفهــوم اصولی با تعریــف علمی حرکت کنیم. مشــارکت همه آحــاد مــردم در انتخابات دو هفته آینده در کشــورمان با همه اماواگرها در منطقه بسیار حســاس خاورمیانه، در شرایطی که در آمریــکا ۶0 میلیون نفر به ترامپ با ویژگیهایي خــاص رأی دادهانــد و بــا وجــود دگرگونیهای سیاسی کشورهای اروپایی، کمک انکارناپذیری به روند تثبیت و اعتدال میکند.

ضرورتا باید همه را تشویق کرد تا دولت فعلی در دور دوم امکان تحقق برنامههای حداقلی خود را با کادر نســبتا آگاه داشته باشــد. روحانی بدون اغراق با همه ممانعتها و مشکلات، توانسته نگاه مثبت و مؤثری را آن هم در عمل نشان دهد و فراتر از خود میاندیشد و به عنوان چهرهای ملی شبیه رئیسجمهــور دوران اصلاحات، در تاریخ معاصر ثبت میشود. در انتخابات سال ۹۲ گروههای ملی وطندوســت درون کشــور -که معتقد به اصلاح تدریجــی و بهقول شــادروان بازرگان «سیاســت گامبهگام» بودند و هستند- پیشقدم شدند و «تنور انتخابات» را گرم کردند.

در این میان کســانی که در داخل تحت عنوان «فعالان سیاسی» هزینه داده و به حق صاحبنظر بودند، مردم را به شــرکت در انتخابات دعوت و از مردم خواهــش کردند رأی بدهند. نتیجتا کشــور از «بحــران اقتصادی» و فشــار چندین «قطعنامه شــورای امنیت» بــا انتخاب روحانــی و تدبیر تیم آگاه و توانمنــد او بیرون آورده شــد و بهاصطلاح «آواربرداری» را شــروع کردند کــه در پی آن باید فرصت ســازندگی را فراهم کرد. در ســال ‪۸0 ۷۶،‬ درصد مردم در انتخابات دوم خرداد شرکت کردند. در بهترین دموکراسیها حدود ۵0 درصد مشارکت دارنــد. رفتــار انتخاباتی مــردم ایــران در مراحل حســاس مثالزدنی اســت. نیروهای علاقهمند به کشــور، نیروهای میانهرو ملــی، طرفداران اصلاح تدریجــی، دگراندیشــان و اصلاحطلبها همه با هم درصدد هستند به جریان مقابل توضیح دهند تعــادل و رفتار منطبق با منافــع بلندمدت ملی و قابل فهم و درک، براســاس اصول علم سیاســت و کیاســت، ضرورت این برهه تاریخــی در ایران و منطقه اســت. ایرانیان وطندوست با حضور خود تــا اینجا اجازه جولان را از ماجراجویان به شــکل تدریجــی گرفتهاند. اگــر حرکت مثبــت مردم در مشــارکت فعال در انتخابات در ایــن دوره تداوم یابد، احتمالا مشــارکت بــالای ۷0 درصد خواهد بود که بسیار کارســاز و دارای آثار مثبت است. بر مبنای نظرســنجیها حدود ۶0 درصد در انتخابات شرکت میکنند، حدود ۲0 درصد هیچگاه مشارکت نمیکنند اما نکته مهم، جمعیت خاکستری هستند که تا دقیقه ۹0 اعلام نظر نمیکنند. این قشر حتما ملاحظه کردهاند دولت روحانی، سیاست خارجی و داخلــی را بهتر به پیش بــرد و فضای فرهنگی را دگرگون کرد. کتابها بــدون نگرانی و دوندگی مجوز میگیرد، کنســرتها از سوی دولت حمایت میشــود و بدون اغــراق در بســیاری از موارد به وضعیــت دوره اصلاحات نزدیک میشــویم. باور بایــد کرد که اگر نگاه فعلــی ادامه نیابد، وضع به گذشته نه چندان دور برمیگردد.

از ۲۴ میلیــون خانــواده در ایــران، حــدود ۱0 میلیون خانــوار از دســتگاههای رســمی حقوق میگیرند و با احتســاب بازنشســتهها این جامعه دارای وابســتگیهای بســیاری به معــاش خود اســت. در این جامعه محتاط، نهادهای مدنی به دشــواری فعال میشــوند مگر اینکه دســتگاهها همراهــی کنند و این با رأی مــردم اتفاق میافتد. اگر آقای روحانی رأی بیشتری بیاورد، بهتر میتواند معضلات را با هوشــیاری جامعه سیاسی از میان بردارد. اگر جریان دلواپس با امکاناتی که در دست دارند، قوه مجریه را در اختیار داشته باشند، بخش رسمی که پیگیر خواستههای اجتماعی، فرهنگی، قانونمنــدی و فراهمآورنده عزت و منزلت ایران و ایرانی در جهان و منطقه باشــد، نخواهیم داشت. شــخصیتهای معتبــری کــه در انقلاب نقشــي انکارناشــدنی دارند، اگر در دسترس باشند، اجازه نمیدهند حقوق مردم نادیده گرفته شود. قوانین و ساختارهای حقوقی، زمان، مکان، قانون اساسی و نکات بســیار مهمی میتواند با حرکت به طرف دموکراســی به تأمین «حقوق ملــت» و «موازنه قدرت» منتهی شــود. دکتر ناصر همایونکاتوزیان در اثر درخشــانش «کتاب ایرانیان» تشخیص داده کــه وقتی «اقتدارگرایی» مســلط میشــود، مردم «ناراضی» میشــوند و «مخالفــت» میکنند. بعد دوبــاره با «یک وضعیت بهتــر» مخالفت میکنند و بعد دوبــاره «ناامنی» میشــود و بعــد دوباره «اقتدارگرایــی» ایجاد میشــود. همــه هموطنان میخواهند از این چرخه بیرون بیایند. ســالها این چرخشها ادامه داشته است. برای یک بار هم که شده نشان دهیم از مسیر گذشته عبرت گرفتهایم و برای حفظ و تقویت منافع ملی و اعتبار کشورمان باید از تکرار اشتباهات فاصله بگیریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.