انصراف چهرههای اصلاحطلب به نفع لیست امید

Shargh - - سیاست -

شرق: اعلام فهرســت اصلاحطلبان برای شورای شهر پنجــم در تهران موجــب برخی از انتقــادات در میان گروهی از فعالان سیاســی شــد. جنس این نقدها هم تقریبا مشــخص بود؛ انتقاد به تخصص، ســن و نحوه و ســهمیهبندی احزاب در ترکیب فهرســت. بااینحال جمعــی از نامزدهایی کــه در ایــن دوره ثبتنام کرده بودند و در رأس آنها چهرههای شــاخصی مثل محسن مهرعلیزاده و ابراهیم اصغــرزاده، از حضور در عرصه انتخابات انصــراف دادند. اصغــرزاده صراحتا به نفع وحدت جریان اصلاحطلب از انتخابات کنارهگیری کرد. در کنار این چهرهها، جمعی از جوانانی هم که این دوره ثبتنام کردند، به نفع فهرست اصلاحطلبان کنارهگیری کردند. مضامین این کنارهگیریها نیز تقریبا روشــن بود. کنارهگیــری بهنفع حفظ وحدت جریــان اصلاحطلبی. آنچه در این پیامها مشــترک بود، رجــوع به انتخابات شورای شهر دوم یا انتخابات سال 84 بود. این چهرهها در کنارهگیری خود اعــلام کردند که به دلیل احترام به میثاقنامــهای کــه در جریان ورود بــه رقابتهای این دوره از شورای شهر امضا کرده بودند، از باقیماندن در عرصه انتخابات انصراف دادند.

نامزدهایــی کــه تصمیــم گرفته بودنــد حضور در رقابتهای شورای شهر را در قالب جریان اصلاحطلبی دنبال کنند، باید رزومه خود را برای این شــورا ارســال میکردند. تقریبا نزدیک به 700 نفر برای شــورا رزومه ارســال کردند. ارســال رزومه با امضای یک میثاقنامه همراه بــود. فحوای میثاقنامه به این موضوع اشــاره داشت که چنانچه هریک از نامزدها در فهرست نهایی قرار نگرفت، ســازوکار جریــان اصلاحطلب برای ارائه فهرســت را بپذیــرد. موضوعی کــه محمدرضا عارف، رئیس شــورای سیاســتگذاری اصلاحطلبــان هم در دیدار با اعضای فهرســت شــورای شــهر به آن اشاره کرد. عارف در این دیدار با اشــاره تلویحی به انتقادهای مطرحشده درباره فهرست، گفت: نباید برخیها تصور کنند که شــورای عالی سیاســتگذاری باید در بســتن فهرســت انتخاباتی معجزه کند، بســیاری از اســتادان برجسته دانشــگاهی و افراد نخبه در انتخابات ثبتنام کردند؛ ولی با مکانیزمی که مــورد قبول همه نامزدها بود، فهرســت اصلاحطلبان تهیه شــد. مبنای ما خرد جمعی اســت و باید به تصمیمی کــه با خرد جمعی گرفته میشود تمکین کرد.

عارف با بیان اینکه فرصت خدمت صرفا محدود به انتخابات شــورای شهر نیست، گفت: واقعا تهیه لیست 21 نفره از بین چهرههای فرهیخته کار بســیار ســختی اســت. برخی از افراد نزدیک به من که میخواســتند نامزد انتخابات شــوند و از من مشــورت گرفتند به آنها گفتم وارد انتخابات نشــوند؛ هرچند حق طبیعیشــان بود. در جریان بررسی رزومههای داوطلبان هم هیچگاه وارد مصداق نشــدیم و با وســواس مرحله غربالگری انجام شد و به وعدهمان به بانوان و جوانان متخصص هم وفادار ماندیم.

رئیس فراکسیون امید با قدردانی از همراهی جمع کثیری از نامزدهای اصلاحطلب در روند تهیه لیســت انتخاباتــی با شــورای عالی سیاســتگذاری از جمله جوانان و فرزندان برخی مســئولان، گفت: باید راهبرد قابل دفاعی را کــه از دهه 90 آغاز کردیم ادامه دهیم. اگر در فهرســت نهایی قرار نگرفتیــم بهگونهای عمل نکنیم که با گفتمان اصلاحات زاویه داشته باشد.

او تأکید کرد: برای تهیه یک فهرست انتخاباتی قرار نیســت آخرت خودمــان را فدا کنیــم. بهعنوان رئیس شورای عالی سیاستگذاری به همه نامزدهای محترم اطمینان خاطر میدهم با همان مکانیزمهایی که مورد قبول همه داوطلبان بود، فهرســت نهایی با رأیگیری اعضای شــورای عالی تهیه شــد و هیچگونــه اعمال ســلیقهای صورت نگرفت. عارف با تأکید بر اینکه باید همــه از 21 نامزدی که در فهرســت نهایی قرار گرفتند دفاع کنند، گفت: اعضای فهرســت امید باید محکم و اســتوار و با همبســتگی و وحدت وارد کارزار انتخابات شــوند و یکصدا از گفتمان اصلاحات دفاع کنند و بدون درگیرشــدن با حاشیهها هدف نهایی خود را پیروزی در انتخابات قرار دهند تا انشــاءالله در شورای شهر پنجم منشــأ خدمات ارزشمندی برای شهروندان عزیز تهرانی شوند.

انصرافیها

ابراهیــم اصغرزاده کــه صلاحیــت او در روزهای آخر تأیید شــد، در صفحه اینســتاگرام خود با انتشــار متنــی انصــراف خــود از حضــور در رقابتهــای این دوره از شــورای شــهر را اعلام کرد. در بخشــی از متن اصغرزاده آمده است : «...با محفوظ داشتن حقوق خود و شــما مردم در نقدهای درون گفتمانی اصلاحات در روزهــای بعد، انصراف خود را از کاندیداتوری شــورای شــهر اعلام میکنم و رأی خود را همراه با شــما مردم دانا و فــداکار به نفــع جبهه متحــد اصلاحطلبان به صنــدوق خواهم انداخت». محســن مهرعلیــزاده از چهرههای مطــرح این دوره هم پس از اعلام لیســت شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان برای شورای شــهر تهران، در نامهای با دســتخط و امضای خودش خطاب به فرمانداری تهران اعلام کرد که از شــرکت در این انتخابــات انصراف داده اســت. در کنار اصغرزاده و مهرعلیــزاده، اما جمعی از نامزدهــای جوان که در ایــن دوره از انتخابات ثبتنام کــرده بودند، همزمان با اعلام فهرســت نهایی، از نامزدی خود انصراف دادند. سید مصطفی موســوی لاری، یکی از این چهرهها بود که در بیانیه انصراف خود نوشــت: از تمامی جوانان و اصلاحطلبانی که نگران مسائل و مشکلات شهر و کشور هســتند و البته از فهرست فعلی رضایت کامل ندارند، خواهشمندم که در کنار انتقادات مشفقانه و دلسوزانه، از فهرســت واحد حمایت کنند و فرامــوش نکنند که بیش از شورای شــهر، انتخابات ریاستجمهوری برای ما از اهمیت برخوردار اســت و نبایــد وفاق و همدلی ایجادشده در انتخاب رئیسجمهور، تحتتأثیر اختلاف دیدگاه ناشی از فهرست شورای شهر خدشهدار شود.

سعیدالله بداشــتی هم در بیانیهای انتقادی ضمن اعلام انصراف خود نوشــت: «درهرحــال این کمترین برای اینکــه بازهم گامی در جهت وحــدت بردارم، از حضور در رقابتهای انتخاباتی شــورای شــهر اعلام انصــراف و کنارهگیری میکنم. بــا کولهباری از تجربه و درسهایــی از رفتارهای برخی بزرگان و انشــاءالله انتقال این تجربیات به نســل جدیــد، با توکل بر خدای تعالی امید به اصلاح رفتارهای شــخصی و اجتماعی خــود و دیگران و بازگشــت بــه آرمانها و زیســت و اخلاق اســلامی و اصلاحطلبی را از دســت نمیدهم و توفیقش را آرزومندم. باشــد کــه جوانان به جایگاه اصلــی خود بازگردنــد...». علیاصغر شــفیعیان هم ازجملــه نامزدهای انصرافی بود کــه درباره انصراف خــود اینگونه نوشــت: «...اعتمادبهنفــس و ثبتنام تعــدادی از جوانــان و زنان آماده پذیرش مســئولیت تحسینبرانگیز بود. همینطور برای تأیید صلاحیتهای گســترده باید به دولت و مجلس دستمریزاد گفت.» مرجــان توحیدی هم ضمــن اعلام انصــراف خود از نامزدی نوشــت: «بهعنوان فردی که از ابتدا ســازوکار شــورایعالی اصلاحطلبان را برای فهرســت شورای شــهر پذیرفته بودم، از نامزدی خود به نفع فهرســت اعلامشــده، انصــراف میدهــم. این انصــراف نافی انتقادهای وارده به فهرست نخواهد بود و البته جنس ایــن نقدها هم به دلیل قرارنگرفتن نامم در فهرســت نیســت؛ اما معتقدم در شــرایط کنونی مصالح جریان اصلاحطلب بر طرح هر نــوع مطالبه دیگری اولویت دارد». احســان علیزاده هم ازجملــه نامزدهایی بود که درباره انصراف خود نوشــت : «آنچه آشــکار است، دشــواری انتخاب 21 نفر از میان 700 نیروی مستعد و توانمند در جریان اصلاحات برای شــهر تهران اســت. اکنون با رضایت و اعتماد و براســاس تعهد تشکیلاتی و اخلاقی نتیجه ارزیابی شــورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبــان را کــه مبتنــی بر خرد جمعی اســت میپذیریم و با تمام توان و تعهد، تلاش خویش را برای رأیآوری فهرست تنظیمشده از طرف این شورا، به کار خواهیم بســت». نســرین وزیری، و نسیم چالاکی هم دیگر نامزدهایی بودند که با انتشــار پیامهایی جداگانه ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای فهرست، از حضور خود در عرصه انتخابات انصراف دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.