رفتگرانی که قالیباف به آنها املاک هبه کرد

Shargh - - سیاست -

شــرق:

هنــوز رأی نهایی دادگاه مشــخص نیست؛ امــا آنچــه در ماجــرای امــلاک نجومــی بر ســر زبانها افتاد، نشــان از آن داشــت که ردیف ممتدی از بــذل و بخشــشهای مدیریــت کلان شــهری بــه زیرمجموعههایــش در بــالای شــهر تهــران اتفاق افتاده اســت. نام خیابانها عجیب اســت. در جغرافیــای ذهنی خیلیها نــام این خیابانها غیرقابــل دســترس اســت. خیابانهایــی مانند فرمانیــه، ونک پــارک، بلــوار ارتش، پاســداران، آجودانیه، ســعادتآباد و اقدســیه. چه رسد به اینکه بدانند املاک هزار متری و چند صد متری با تخفیف 15 تا 40 درصد به برخی اعضای شــورای شهر و مدیران ارشد شهری واگذار شده است.

شهردار تهران این روزها در مناظرهها طوفانی از پاکدستی به راه انداخته و فهرست اموال خود و خانــوادهاش را منتشــر کرده اســت. بماند که فهرست اموالش نکات طنزگونهای در شبکههای اجتماعی به راه انداخت.

مناظــره آخــر فرصتی بود تــا بارهــا و بارها انتقاداتی در موضوع املاک نجومی و حقوقهای نجومی دربگیــرد. محمدباقر قالیباف جایی میان حرفهایش در پاســخ به روحانــی تأکید کرد که «ما املاک نجومی دادیم، ما به رفتگرها براساس قانون املاک دادیم».

اسناد برخی واگذاریهای زمین و املاک توسط شهرداری تهران نامهای است که سازمان بازرسی کل کشــور برای محمدجواد شوشــتری، مشاور و مدیرکل دفتر شهرداری تهران ارسال کرد.

ایــن نامه در تاریخ 15 مــرداد 95 و با امضای خاقانی بهعنــوان رئیس هیئت بازرســی پرونده ارســال شــده اســت و خاقانی در آن توضیحاتی درباره کلیات پرونده ارائه کرده و فهرست اسامی دریافتکنندگان اراضی و املاک واگذارشــده را به آن پیوست کرده است.

براســاس این نامه، هیئت بازرســی ســازمان مذکور در روند اجرای حکمِ بازرسی عملکرد ستاد سازماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران و از خلالِ بررسی و مداقه در اسناد و سوابق مربوط به واگذاری اراضی و املاک به شــرکتهای تعاونی مســکن کارکنان و مدیران شــهری و اشــخاص حقیقی متوجه مســائلی شده است که این هیئت آن را «سوءجریانات» میخواند.

ایــن نامــه با ســربرگ رســمی ســازمان بازرسی کل کشــور ارســال شــده و در آن آمــده اســت که ایــن واگذاریهــا «وفــق مــاده پنج قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشــا و اختلاس و کلاهبرداری )از مصادیق جرم اختلاس( و ماده 598 قانون مجازات اسلامی، جرم تضییع محســوب شده و همچنین مطابق ماده 1۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری مصوب ســال 1۳87 و بندهــای ‪6 2،‬ و ۳0 ماده 8 قانون رســیدگی به تخلفات اداری قابل پیگرد قانونی میباشد».

امــا رفتگرانی که دیروز قالیبــاف از آنها گفت چه کسانی بودند؟ در نامههای منتشرشدهای که کار دســت برخی داد به اسامیاي اشاره شده بود که نه در فهرســت رفتگران شهرداری که از قضا در میان مســئولان و نمایندگان شــهری به چشم میخوردند.

در میــان انبــوه نامهــا و هبهبخشــیهای شــهرداری، نام چند عضو شــورای شــهر تهران میدرخشد. برای یکی 40 درصد تخفیف در خرید دو دســتگاه خانه در آجودانیه دیده میشــود و در دیگری تخفیــف 15 درصدی برای خانهای در پاسداران و برای یکی دیگر تخفیف هفتدرصدی برای خانهای در نیاوران.

در میان مســئولان شــهرداری نیــز همه نوع ســمت به چشــم میخــورد. هبهبخشــیهای قالیباف نیز در جای جای شــهر دیده میشــود، با تمرکز بر بالای شهر.

کاشانک، الهیه، گیشا، ولنجک، اقدیسه و دیگر خیابــان شــهر و خانههای کوچــک و بزرگش بر حسب تناســب با مدیران ارشدی واگذار شده که بدون تردید چندان نیازمنــد این کمکها و بذل و بخششهای میلیونی و میلیاردی نبودهاند. بدون تردیــد منظــور محمدباقر قالیبــاف از کمکهای املاکیاش به قشــر زحمتکش رفتگران تهران این افراد و نامها نبوده اســت. یا اینکه شهردار در مناظره عبارتی به طنز گفته یا اینکه در آن شلوغی و بلبشو نکته اشتباهی بر زبانآورده است.

فهرســت نامها بهطورکامل روی وبسایتها رفته اســت. احمد توکلی نیز در گزارش تکمیلی اشاره کرد که تخلفها در واگذاری خانه و املاک به برخی مدیران شهری محرز است. حالا باید دید دستگاه قضا چه نتیجهای اعلام خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.