مردم در تحریم بودند بستنی ‪4 00‬هزار تومانی میدادید

Shargh - - سیاست - politics@sharghdaily.ir

آقایان محترم عزت ملت را حفظ کنید و سرزده به خانه فقرا نروید تا بهعنوان تبلیغات عکس و فیلم بگیرید و آن را پخش کنید. ما میخواهیم معیشت توانمندی و عزت مردم ایران را حفظ کنیم. اگر آقای رئیســی 150 هزار تومان بدهند برخلاف اهدافی که دارند عمل خواهد شد.

ملــت این 150 هزار تومان دارای ســه راه برای تأمین مالی است؛ یا باید حاملهای انرژی را افزایش دهنــد و بگویند که بنزین لیتری هشــتهزار تومان شده است یا باید بگویند که هزینههای دولت را کم میکنیــم و از حقوق معلمان، پرســتاران و بودجه دفاعی بکاهنــد یا اینکه بگوینــد در پولهای بانک مرکزی دست میکنیم و آنها را بر میداریم.

)خطاب به قالیباف( آیا در اطرافیان شــما کسی هســت کــه بتواند 65 هــزار میلیارد دلار ســرمایه خارجی را جذب این کشــور کند که برای توســعه و رشد اقتصادی کشور لازم اســت؟ شما شهر تهران را گــران اداره کردیــد. شــما به بخــش خصوصی نمیگویم که بها ندادید؛ اما کم بها دادید. شما اکثر پروژههای تهران را به نهادهای نظامی سپردید.

آقای میرسلیم من شما را به انصاف میشناختم. نگویید که در این دولت خصوصیسازی انجام نشده اســت. ما کدام شــرکت را خصولتی کردیم؟ ما هر شــرکتی را که واگذار کردیم، بــه بخش خصوصی واگذار کردیم. درباره آن شــرکتی که اشــاره کردید، چــون نــام نبردید، من هم نــام نمیبــرم؛ اما نهاد قدرتمندی پشت آن شرکت قرار داشت که نتوانستیم آن شرکت را برای خصوصیسازی از آنها بگیریم.

آقای قالیباف به نظر میرسد که شما امروز آمده بودید تا چند نفر را تخریب کنید؛ ولی اطلاعات غلط به شما دادهاند، باز من نمیگویم که دروغ گفتهاید. میگویم که اطلاعات غلطی به شما دادهاند.

آقای قالیباف ادب و صداقت چیز بســیار خوبی است آن را رعایت کنید. اگر جز خانهای که در تهران اعلام کــردهام اموالــی از من یافتید آن را به شــما میدهم. زندگی من را شــخم زدنــد؛ اما زندگی من از این برگه سفیدتر اســت. «خیریه» درست نکردم که اموال بدهیم و اسمش را خیریه بگذاریم. شعار ندهید، برنامهدادن ســخت اســت؛ اما شعاردادن ســاده است. بگویید چه برنامهای دارید تا درباره آن صحبت کنیم.

آقای قالیباف شما 12 ســال شهردار بودید. این ســومین بار بود که کاندیدا میشــوید فکر میکنید مــردم تهران نســبت به 12 ســال قبــل از ترافیک، جمــعآوری زبالهها و متکدیــان و... راضیترند. اگر راضــی بودند در انتخابات ســال ‪700 92،‬ هزار رأی نمیآوردید؟ نفر آخر فهرست نمایندگان یکمیلیونو خردهای رأی آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.