چرا به روحانی رأی میدهم

Shargh - - سیاست -

ایســنا: حجتالاســلام علیاکبر ناطقنوری، روز پنجشــنبه در دیدار جمعــی از فرهنگیان، هنرمندان و ورزشــکاران، گفت: «همــه نامزدهــای محترم با برنامههایــی برای اداره کشــور پا بــه عرصه رقابت گذاشتهاند و یکایک آنان فرزندان این نظام هستند و به نوبه خودشان برای این کشور، خدماتی داشتهاند؛ اما انتخاب فرد اصلح از میان این دوستان وظیفه شرعی و ملی همه ماست». او ادامه داد: «همه کاندیداهای محترم را به حفظ آرامش در جامعه، اخلاقمداری، صداقــت و رعایت احترام متقابــل دعوت میکنم و مردم بدانند همــه این آقایان برای من محترم و عزیز هســتند. رعایت انصاف در بیــان دیدگاهها و نظرات همراه حسن رفتار و کلام نامزدهای محترم انتخابات ریاستجمهوری در مناظرات و تجمعهای انتخاباتی باعث حفظ آبــروی نظام خواهد بــود». ناطقنوری افزود: «برخی میگویند شــما چــرا از آقای روحانی حمایــت میکنیــد؟ بنــده بارها درخصــوص دلایل بســیار این مهم اشــاره کردهام که یکی از مهمترین آنها، افزایــش اعتبار نظام جمهوری اســلامی ایران در عرصههای بینالملل اســت، بــه خاطر داریم که زمانی در این عرصه به ســمت انزوا پیش میرفتیم؛ اما امروز به جایگاهی دست یافتهایم که سران شش کشور قدرتمند و صنعتی، در یک سو و ایران اسلامی بــا اقتدار تمام در ســوی دیگــر میز مذاکــره با آنان مینشــیند و از مواضع بحق نظام و مردم حراســت و حفاظــت میکند». او گفت: «یکی از برکات برجام، افزایــش صادرات نفت اســت که حــدودا پنج برابر شــده و پول حاصل از فروش به کشــورمان پرداخت میشــود، در گذشــته بهدلیل وجود تحریمها برای فروش نفت دچار مشــکلات اساســی بودیم و برای نمونه کشتیهای نفتکش ما برای تردد در آبهای بینالمللی ناچار به استفاده از پرچم کشورهای دیگر بودند و در ازای فروش نفت بهجای دریافت وجه آن، مجبور بودیم کالاهای بیکیفیــت آنان را وارد کنیم، یعنــی مبادلهای مضــر و نابرابر که امــروز به فضل الهــی در این دولت اثری از ایــن اجبار وجود ندارد و کشــتیهای ما در تمام آبهــای بینالملل با پرچم مقدس کشــور عزیزمان، آزادانه حرکــت میکنند». ناطقنوی افزود: «ســابقه آشنایی بنده با جناب آقای روحانــی به ســالهای پیش از انقــلاب بازمیگردد، ایشــان را همیشه فردی دلسوز، مبارز، استوار در برابر دشمنان نظام و ولایتمدار یافتهام».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.