روحانی: امام رضا )ع( را حزبی و جناحی نکنید

Shargh - - سیاست -

من مایل نیســتم برخی مســائل را مطرح کنم، مجبورم به مردم شریف ایران اعلام کنم پرونده سال 84 آقای قالیباف در اختیار من بود و نگذاشتم منتشر شود و با برخیها در دبیرخانه دعوا کردم که نباید در آستانه انتخابات هیچکس از این پرونده مطلع شود؛ اگر من آن مردانگی را نکرده بودم شما آقای قالیباف الان اینجا ننشسته بودید.

آقای قالیباف شما که طرحت همیشه لولهکردن بــود و هر وقت بــه دبیرخانه میآمدیــد، میگفتید بگذاریــد من ظرف دو ســاعت دانشــجویان را لوله میکنم. ما اگر جلوی شما نایســتاده بودیم که الان همه دانشگاههای ما پر از لوله بود. شما نمیخواهد راجع به املاک و اموال مردم صحبت کنید و بگویید. ما که همه اموالمان در اختیار قوه قضائیه اســت و آن را ارائه کردهایم و شــما هم طبــق قانون باید آن را ارائــه میکردید؛ چرا ندادید و حالا آمدهاید اینجا و ریاکاری میکنید.

)روحانی خطاب به قالیباف(: من اگر در تهران یک خانه بیشــتر داشتم مال شما و اگر هم درحالحاضر یک خانه بیشــتر دارم مال شــما و اگر جایی تخلف شده است شــما بروید آن تخلف را پیگیری بکنید و از آن شکایت کنید. آن زمین را هم شما میدانید که معوض چه بوده است و خبر دارید و الان دارید آن را طور دیگری مطرح میکنید. شما اگر خیلی ناراحت زمین هســتید به طرقبه هم رســیدگی کنید و ببینید بستگان شما در آنجا چه میکنند.

آقای رئیسی شما راجع به من هرچه میخواهید بگویید. هر تهمتی که میخواهید بزنید. آزاد هستید. شما قاضی هستید و دستتان باز است. شما دادستان روحانیت هــم هســتید و میتوانید همــه علما را دستگیر کنید. بپرسید که علما از شما چه کشیدهاند. اما من از شما خواهش میکنم امام رضا)ع( را برای مردم بگذاریــد و امام رضــا)ع( را حزبی و جناحی نکنید.

امام رضــا)ع( افتخار همه ما شــیعیان و مردم است. اگر نبات و پارچه سبز میخواهید به روستاها بفرســتید، بگذاریــد و آن را بعــد از انتخابات انجام دهید. الان جلویش را بگیرید. اینهایی که از نهادهای امنیتی هستند و با اتوبوس از شهرها برایت جمعیت میآورند؛ از آنان بپرس که پولش را از کجا میآورند. از پــول بیتالمال این کار را انجــام میدهند. تو که قاضی هستی چرا با آنها برخورد نمیکنی؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.