سرانجام اتهاماتی که در مناظرهها زده میشود

Shargh - - سیاست - هوشنگ پوربابایی حقوقدان

در ســه مناظرهای که از ســیما پخش شد مطالبی درباره مسائل مختلف سیاســی و اجتماعی مطرح شد که درباره برخی افراد و شخصی است، نمونه آن درباره اتهامهایی که به وزیر آموزشوپرورش زده شــد یا نظیر آن درباره افراد دیگر.

با وجود پایــان مناظرهها به نظر میرســد اینگونه مطالب حاوی دو نکته اســت و دو مقــرره قانونی را به دنبــال خود دارد: یکی از ایــن مقررههای قانونی، قانون انتخابات ریاســتجمهوری اســت که اگر کاندیدایی در مســیر تبلیغ یا ارائه برنامه خــودش، مطالب خلافی را به اشــخاصی که در مناظره حضور ندارند منتسب کند، طبیعی است که برای احقاق حق منتسبعلیه، با نظر کمیســیون تبلیغــات فرصتی برای پاســخگویی و تنویر افکار عمومی به او اعطا شــود. مشــابه همین موضوع را میتوان در قانون مطبوعــات هم دید. بنابراین فردی که موارد خلاف به او منتســب شــده، میتواند با اعلام شکایت و ارائه مستندات، درخواست مهلت کرده و حق پاسخگویی و احقاق حقش را برای خود منظور دارد.

فرصت پاسخگویی بیشتر معطوف به اظهاراتی است که فاقد جنبه مجرمانه دارد اما در صورتی که اظهارات براساس قانون مجازات اســلامی یا سایر قوانین خاص، دارای عناویــن مجرمانهای نظیر افتــرا )یعنی موضوع مــاده 697 قانــون مجازات اســلامی( یا نشــر اکاذیب )موضوع ماده 698 قانون مجازات اســلامی( یا توهین )موضوع مواد 608 و 609 همان قانون( باشــد علاوه بر اینکه منتسبعلیه میتواند درخواست پاسخگویی برای خــود منظور کند، حق اقامه دعوی و طرح شــکایت در مراجع قضائــی را هم دارد. با این وصــف باید بین این دو موضــوع تفکیک قائل شــد. نتیجه اینکه پاســخ به مطالب منتشر شــده نافی حقِ وی جهت اقامه دعوی در مراجع قضائی نخواهد بود. درخصوص مطالبی که اخیرا راجع به یکی از بســتگان وزرا طرح شده و ظاهرا وزیر محترم دادگســتری هــم دراینخصوص اعلام نظر کــرده و وی را مبــرا از اتهاماتی کرده که به او منتســب شده است، اخلاق حکم میکند که اولا فرصت مناسبی جهت توضیح و تشــریح به ما طلب در اختیار فرد مورد اشاره قرار داده شود. اما ممکن است کمیسیون ناظر بر تبلیغات یا امکانات سازمان صداوسیما اجازه پاسخگویی به تکتک افرادی را که مطالبی علیهشان طرح میشود ندهد )که این موضوع با روح قانون در تعارض اســت( در این صورت حتما وظیفه کمیســیون ناظر بر تبلیغات آن اســت که شکایت مزبور را بررسی کند و نتیجه آن را با کسب اطلاعات لازم از مسئولان ذیربط طی برنامهای مجزا و با ارائه مستندات، مطالب را بهگونهای که باعث روشنشــدن اذهان عمومی شــود، بیان کنــد. اما اینکه تریبونــی در اختیار یک فرد قرار بگیرد و او آزادانه بتواند هــر مطلب خلافی را به جهت مقاصد سیاســی خود و رسیدن به اهداف انتخاباتی علیه اشخاصی بیان کند که دخالت در انتخابات ندارند و باعث هتک حیثیت آنها در جامعه شــود، نهتنها با روح قانون معارض است بلکه مخالف تعالیم و روایات متعددی اســت که در اســلام وجــود دارد. نمیتوان به این بســنده کرد که حق طرح شکایت در مراجع قضائی میتواند حیثیت فرد را اعاده کند. با این توضیح در اختیار قراردادن تریبون به مخاطب یا روشــنکردن قضیه توسط مســئولان به نحوی که به واقع گویای قضیه باشــد در برنامه از پیش تعیینشــده نهتنها میتواند بخشــی از حیثیت را اعاده کند بلکه دو نتیجه مطلوب را در پی خواهد داشت:

اول: آنکه صداق و درســتی و رعایت و عدم رعایت اخلاق توســط نامزد را بیان خواهد کرد و افکار عمومی قادرند تشــخیص دهند که اهداف نامزد از بیان مطلب چه بوده است.

دوم اینکه: قســمتی از حیثت ملکوک فرد مورد نظر را اعــاده میکند و ای بســا با چنین اعــاده حیثیتی فرد مراجعهای به مراجع قضائی نداشته باشد و این برنامه برای روشنشــدن مطالب قطعا باید قبل از اتمام دوران تبلیغات کاندیداها صورت بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.