جای خالی کلیپهای 30ثانیهای

Shargh - - سیاست - اميرحسين علمالهدی

به نظر میرســد در انتخابات ریاســتجمهوری دوازدهم شاهد «بیکیفیتترین تصویر» از نامزدهای ریاســتجمهوری هســتیم و بهمعنای دقیق کلمه «بیهنری» از استراتژیهای تبلیغاتی این کاندیداها مشــخص اســت. نگاهــی دقیق بــه طراحیهای گرافیکــی محیطــی، فضــای مجــازی و تلویزیونی کاندیداهــا بازهم نشــان از عدم حضــور هنرمندان شــاخصی دارد که بتوانند با طراحی یک پوستر، یک شعار، یک تیزر یا یک فیلم مستند تبلیغاتی جذابیت ابعاد کنند تا با «هنر» نیز بتوانیم ساختارهای کهنه و سنتی تبلیغات انتخاباتی را متحول و تأثیرگذار کنیم. شــلختگی و عدم کارکــرد تأثیرگذار مــواد تبلیغاتی کاتدیداها و ستادهایشــان نشاندهنده عدم توجه به کارکردهای فکرشــده و حسابشده نقش «هنر» در طراحیهای تبلیغاتی در میان افکار عمومی اســت و بدون شــک این بیســلیقگی ارزیابی تبلیغات این دوره ریاســتجمهوری را به پایینترین سطح کیفی رســانده است! پوســترهای خنثی نامزدها و ساخت مســتندهایی بهشــدت گزارشگونه و نه به معنای درســت «مســتند تبلیغاتی» از ایدهها و برنامههای هر نامزد مســتندهای این دوره انتخاباتی را بهشدت ضعیف نشــان داده اســت. بــا توجه بــه فراگیری تبلیغــات در فضای مجازی و بالاخص شــبکههای اجتماعــی گویا نامزدها با توجه به تعریف مســتقل و متفــاوت این «مدیوم» فاقد اســتراتژی همســنگ تبلیغاتی در این فضاها هســتند و نتوانستهاند از این فضاها با طراحی و ســاخت تیزرهــای کوتاه زیر 60 ثانیه خود و برنامههایشــان را بهدرســتی تبیین کنند و بــا توجه به فرصت نزدیک بــه ۳0 روز نامزدها به تبلیغات ریاســتجمهوری بدیهیترین راه ســاخت سلســله تیزرهای 60ثانیهای بهصورت سریالی برای نشر در فضاهای مجازی بوده است که متأسفانه الان شاهد آپلود مستندهای تلویزیونی ۳0 دقیقه به بالای نامزدها در شــبکههای اجتماعی هستیم و این نشان از عدم شــناخت درســت از کارکردهای شبکههای مجازی و اجتماعی در ایران است! طراحی پوسترها برای تبلیغات کاغذی یا محیطی هر کدام المانهای خــاص خود را باید داشــته باشــد که نهایتا شــاهد «ریســایز»کردن پوســترهای 100در70 ســانتیمتر برای مصارف بالای چند متر هســتیم و گویا ابعاد و تأثیرگذاری طراحی متنوع در هر اندازه از دســتور کار ستادهای انتخاباتی خارج شده است و تأسفبارتر این اســت که همان طراحیهای چاپی را برای فضاهای مجازی و شبکههای اجتماعی آپلود میکنند و انتظار تأثیرگذاری در گوشــیهای نهایتا پنج تا ششاینچی را هم دارند! ترجیحم عدم ورود به نقد مســتندهای انتخاباتی نامزدهاست که هم ممیزیهای تلویزیون مســتندها را از کارکرد اصلی خود انداخته اســت و از همه مهمتر نیز ســازندگان این آثــار گویا بهعنوان یک شغل و نه یک هدف مشــخص این مستندها را ســاختهاند و حسوحال ســازندگان در هیچکدام از مســتندها دیده نمیشود و یادمان باشد در انتخابات ســالهای 76، ‪8۴ ،80‬ و 88 شــاهد تکستارههایی در آسمان تبلیغات ریاستجمهوری بودیم! مؤخره: در میــان همه ایــرادات وارده به تبلیغــات نامزدها بیانصافی است که به حداقل سلیقه در ستاد جناب روحانی اشارهای نداشته باشیم هرچند جناب ایشان نیز مانند چهارســاله دولت یازدهم فاقد اســتراتژی در حوزه رســانهها و بالاخص تبلیغات هستند و این زیبنده قدوقامت یک نامزد ریاستجمهوری نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.