سبزیجاتسیاسی

Shargh - - سیاست -

پوریــا عالمــی:

هرگونــه شــباهت ایــن میوههــا با سیاستمداران ربطی به این میوهها ندارد و مسئولیت آن با دیگر میوههاست.

اصولا گرایش سیاسی خاصی ندارد. بودونبودش در قابلمه محســوس نیست. روی مخ بعضیهاست و بهش حساسیت دارند. بههمیندلیل اگر در بعضی خورشتها شرکت کنند، دیگران لب به غذا نمیزنند.

کدوی قلدر. او کدویی اســت که با کت و شــلوار تیره حضور پیــدا میکند. با گــولزدن لپه، از باقی قیمهها اعلام استقلال و حزب قیمهبادمجان را تشکیل داده است.

پای ثابت همه جلسات. اصولا کم حرف میزند و زود تمام میشود. درست است که سروزبان شیرینی دارد، اما اصولا باطن و ته تلخی دارد و آخر جلســات را با تلخی تمام میکند. بااینحال چون ســر شیرینی دارد، مردم آخر و عاقبت تلخش را فراموش میکنند.

پیشکســوت خیار است. خیار پیر؛ خیاری که خاصیت و شــیرینی خیار را ندارد و چون بهموقع دیده نشده و روی دست مانده، فقط پیر شده است.

سیاســتمداری که حرفی برای گفتن ندارد، اما بلد است خودش را وارد جلسه کند.

بچه سیاستمداری که همراه پدر تربش در جلسههای سیاسی شرکت میکند تا پیشرفت کند. حالا پیشرفت کند چی میشود؟ ترب.

حزب جوانان ســبزیجات که بدون اینکه معلوم شــود چیبهچی است ازشان استفاده میشــود و خــورده میشــوند و تمــام میشــوند. ســبزیخوردنها بعضیوقتها انشــعاب میکنند و بــا پنیــر میریزند روی هــم که البته یــک ترکیب ســبزیخوردن و پنیر یک لقمه بیشــتر نمیشــود و همان اول کارشان به آخر میرسد.

پدرخوانده سبزیجات. معلوم نیست فایدهاش چیست، اما سبزیجات بااحترام از او حرف میزنند.

پدر معنوی سبزیجات. میگویند فایده زیادی دارد و در ترکیــب ســبزیجات نقش زیــادی دارد. او اصولا اگر در جمع سبزیجات باشد، امنیت سبزیجات تأمین میشــود چون کرفس خیلی گوشتتلخ است. کرفس هم مثل بادمجان یکبــار تلاش کرد با لپهها دســتبهیکی کند و حزب خورش کرفس را ساخت که متأســفانه مقبولیت پیدا نکرد و با رابطههایی که داشت توانســت بهعنوان غذای ســازمانی هفتهای یکبار در ادارات دولتی سر ناهار حضور پیدا کند.

سیاستمداری که رگ ندارد و تحت هر شرایطی، با هر آشپزی، با هر غذایی، به هر شکلی، در صحنه حضور دارد.

کدو: بادمجــان: خیار: خیارچمبر: ترب: تربچهنقلی: ســبزیخوردن: ریواس: کرفس: سیبزمینی:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.