بتهی ر مروحانخیدلاعیاصن

در مناظره نهايي با پیروزی روحانی و جهانگیری رخ داد

Shargh - - صفحه اول -

امام رضا (ع) را حزبی و جناحی نکنید آقاي قالیباف شما ميخواستید دانشجويان را دو ساعته لوله كنید

جهانگیری:

آقاي قالیباف خیريه نزديم كه اموال بدهیم و اسمش را خیريه بگذاريم مردم در تحريم بودند ، شما در برج میلاد بستني 400 هزار تومانی میداديد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.