آقای رئیسی؛ امام رضا )ع( را حزبی و جناحی نکنید

Shargh - - سیاست -

* اگر بتوانیم تولید داخلی را بالا ببریم و بــا قیمت ارزان به مــردم عرضه کنیــم، دیگر قاچاق ایجاد نمیشــود. الان در کشــورهای دنیا قاچاق کالا معنی ندارد، وقتــی از قاچاق حرف میزنند از قاچاق اسلحه و امثال آن صحبت میکنند. روستاهای مرزی ما باید تولیدکننده و استانهای مرزی صادرکننده باشند، به این صــورت جلوی قاچاق کالا گرفته میشــود. اگر رسانهای یک کلمه گفت چرا فساد در املاک نجومی ایجاد شــده است، نباید خبرنگار را بگیریم، بلکه باید آزادش بگذاریم تا حرفش را بزند.

* در بودجــه عمرانــی تصمیم ما بر این اســت که این بودجه را با همــکاری بانکها و تقویت آنها افزایش دهیم. بانکهــا نیاز به اصلاح دارند، برخی از مؤسســات اعتباری غیرمجاز در دولت قبل ایجاد شــدند که بخشــی از وقت دولت را برای اصلاح و بازگردانــدن پول مردم گرفت. کار زیادی برای بانکی که مربوط به دستگاه آقای رئیسی )مؤسسه میزان( است انجام شد تا بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.

* )با اشــاره به وعــده برخــی از کاندیداها برای ارائه یارانههای مختلف(: دوستان ما مرتب به مردم میگویند ما به شــما پول برای ایجاد شــغل و یارانه میدهیم، چرا مشــخص نمیکنیــد که این پولها از کجا میآید، اگــر منظورتان اخذ پول از بانک مرکزی است که یعنی پول مردم را از یک جیب بردارید و به جیب دیگرشــان بدهید، در آن صورت تورم 60 تا 70 درصدی ایجاد میشــود. این دوستان چرا منابعشان را اعلام نمیکنند.

* بهطورکلــی 70 میلیــارد کل یارانــه نقــدی و غیرنقــدی ماســت، آیا مــردم پول نقد را بیشــتر میپسندند یا اجرای طرح تحول سلامت را؟ ما برای شــغل روســتایی در دولت برنامهریزی کردهایم تا با ارائه تسهیلات شغل روستایی را فعال کنیم.

* آقای رئیســی تابهحال چند بــار گفتهاند خوب اســت دولت فعلی با دولت گذشــته مناظره داشته باشد. من میگویم ما میتوانیم با خود آقای رئیسی مناظره کنیم، بههرحال افرادی که در ســتاد ایشــان هستند و برایشــان برنامه میریزند، در همان دولت قبلی هم بودهاند. عیبی ندارد مناظرهای را با حضور خبرنگاران با ایشان انجام میدهیم.

* )خطاب به رئیســی(: شما مگر در قوه قضائیه نبودهاید، پس چرا به این موضوع رسیدگی نکردهاید کــه آمریکاییها 3.8 میلیارد دلار پول ملت را بلوکه کنند؟ در آن دولت نفت به یک فاســد ســپرده شد، شما چه کردید؟ در دولت قبلی از جمله کسانی که با شــما در قوه قضائیه همراه بودند، ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده گرفتند و آن مسائل پیش آمد، شــما چه کردید؟ شما هم در بازرسی کل کشور و هم در قــوه قضائیه بودید، چطور به این مســائل رسیدگی کردید؟

* مگــر در دوران دولــت قبلــی قــوه قضائیــه نبوده اســت؟ چطور الان تا موضوعی پیش میآید ســخنگوی قوه قضائیه آن را اعلام میکند که البته اشــکالی هم ندارد و خوب اســت؛ امــا باید عدالت هم رعایت شــود. مگــر در دولت قبلی ســخنگوی قوه قضائیه و سازمان بازرسی نبــود؟ آن زمان که مردم برای خرید مواد دارویی و بهداشتی در خیابان صف میبستند و در بازار ســوزن بــرای تزریق پیدا نمیشد، شما چه کاری انجام دادید؟ * آقــای قالیباف چــرا کلام غیراخلاقــی به کار میبرید؟ شــما که نیاز ندارید؛ در این چهار ســال با همه امکانات خود علیه دولــت کار کردید و همراه دوســتان خــود هر روز دولــت را تخریــب کردید و ســاختمانهای مجللی در شــمال تهران گرفتید و شــبانهروز علیه دولت فیلم درســت کردید و تمام تیترهای روزنامه شــما علیه دولت بوده است؛ شما دیگر نیاز نیســت بیش از این تخریب کنید. این روزها نیز شبانه سیدی و جزوههایی از سمت دوستان شما پخش میشود.

* )در واکنــش بــه ســخنان رئیســی دربــاره هدفمنــدی یارانهها(: بســیار مهم اســت که مردم بداننــد که عــدهای دنبال بازگشــت به چهار ســال پیش هستند و خیلی روشــن این موضوع را بر زبان میآورنــد که میخواهند مثل دولــت قبلی که بین مــردم پول پخش میکرد، پول پخش کنند. آن زمان هم دولت ســابق باید 17 هزار میلیارد یارانه میداد که تخلــف 42 هزار میلیاردی کــرد، پروندهاش هم موجود اســت و امروز هم 70 هــزار میلیارد وجود دارد که میتــوان همه آن را به مردم داد؛ اما در آن صورت باید وضعیت بهداشــت به گذشته بازگردد و گازرسانی به روستاها متوقف شود.

* من از آقای قالیباف سؤال دارم ایشان راجع به رشــد اعلام کردند که درآمد ملی کشــور را دو و نیم برابر میکنند، یعنی رشــد 26 درصدی؛ در هیچجای دنیا ســابقه چنین رشدی را نداریم، ایشان بگویند در کدام کشور چنین رشدی بوده است. یکی در چین بود که یکی، دو درصد رشــد هشــت درصدی اقتصادی خوبی داشتند و بعد ایشان میگوید ما پتروشیمی راه میاندازیم و 600 الی 400 هزار شغل ایجاد میکنیم.

* آقــای رئیســی میگویند چــرا در ماههای آخر بــرای افتتاح پروژهها به اســتانها ســفر میکنیم و از ســمتی دیگر میگویند که در آنجــا مصوباتی به تصویب رسیده. این در حالی است که ما برای افتتاح مصوباتی که در گذشــته داشــتهایم به این ســفرها رفتهایم. آقای رئیســی از افتتاحها ناراحت هستید و میگویید چرا قانون را اجرا کردهایم، ظاهرا شــما با مسائل قانونی آشنا نیستید، درحالیکه مدعی هستید قدری هم حقوق خواندهاید.

* آقای رئیســی، شــما قاضی بودید و هنوز هم هستید آن وقت اینجوری به مردم تهمت میزنید؟ من با هیچکسی عقد اخوت نبستهام و با هرکسی که تخلفی کرده باید با او با اشــد مجازات برخورد شود. آقای رئیسی میگویید با فساد مبارزه کنید درحالیکه در پرونده 12 هزار میلیاردی یک طرف آن، آن قاضی عزلشــده بود و یک طرف دیگر همکار شما بود که فــرار کرد. طــرف دیگر نیز یک مقــام دولتی بود که امروز در ستاد شما حضور دارد. چرا با فساد روشنی که پروندهاش روشن است برخورد نکردید؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.