مردم در تحریم بودند، در برج میلاد بستنی ‪4 00‬هزار تومانی میدادید

Shargh - - سیاست -

*زمانی که ما دولت را تحویل گرفتیم میزان قاچاق کالا براساس آمار اعلامشده حدود 25 میلیارد دلار بود. خوشبختانه در سه سال گذشته با برنامهریزیاي که انجام گرفتــه میزان قاچــاق در مقطع فعلی به میــزان 12میلیارد دلار کاهش یافته اســت. بخشــی از موضوع قاچاق مربوط به کولهبرها و تهلنجیها اســت که دولت به هیچوجه مزاحم کار آنها نشده است و این افراد براساس مقررات کار خود را انجام میدهند.

* )خطــاب به رئیســی( کاندیداهایی کــه امروز به صحنه آمدهاند، باید برنامههایی را ارائه کنند؛ درحالیکه ما هنوز چیزی ندیدهایم. آقای رئیسی که امروز در صحنه حاضر شــدهاند یک مــاه قبل از ثبتنامهــا گفتند هنوز تصمیم نگرفتهاند و میخواهند در خدمت امام رضا)ع( باشند و بعد هم وارد صحنه انتخابات شدهاند و جزوهای را در یکی از مناظرهها نشان دادند و گفتند این برنامه من است؛ درحالیکه ما هنوز چیزی به نام برنامه ندیدهایم.

* کاندیداها نباید از ســابقه خود بترسند، باید بگویند در گذشــته چه کار کردهاند. آقایان بیایند و بگویند ما در ناجا بودیم یا در قوه قضائیــه بودیم و این کارهای مهم را انجــام دادهایم. آقای رئیســی در طول دوران طولانی در قوه قضائیه مسئولیت داشته است؛ بیاید و پاسخگوی فعالیتهایش در آن دوره باشــد. ایشان در طول دوران بلندی مســئولیت مبارزه با قاچاق کالا را در قوه قضائیه داشتهاند. امروز بیایند و بگویند که چه کردهاند.

* آقای رئیســی باید سابقه و برنامه تنظیم کنند و به اطلاع مردم برســانند. اینکه قوه قضائیه مبارزه با فساد کرده و روزبهروز اضافهتر شــده، بنابراین قوه قضائیه در مسئولیتی که ایشان داشته ضعیف بوده است.

* آقای قالیبــاف عادت کردید که مســائل را خلاف بگویید. عــادت کردید به خلافگفتــن. تهمت و خلاف میگویید و هیچوقت مطالبتان ثابت نشــده است. آقای قالیباف شــما راجع به حقوقهای نجومــی میگویید، دولت بــا افتخار افتاد دنبالش و رســیدگی کرد و به هر میزان توانســت برخــورد کند، برخورد کــرد. تعدادی از مدیران متخلف کنار گذاشته شدند. رئیس مجلس اعلام کرد که براســاس گزارش دیوان محاســبات تمام وجوه برگشت داده شده اســت. طبق گزارش سازمان بازرسی دوهزارو 200 میلیارد املاک مردم تخفیف داده شــده و آپارتمان 120 میلیاردی را دو میلیارد تومان دادهاید.

* )خطاب به قالیباف( هرکسی خواست به موضوع ورود کند جنابعالــی اجازه ندادید. در ســتاد مبارزه با مفاســد اقتصادی که با حضور من و مســئولان قضائی برگزار شــد این موضوع مطرح شــد و دادســتان گفت تاکنــون در این پرونــده به 59 مورد تخلف رســیدهاند. مجلس خواســت در اینبــاره تحقیــق و تفحص کند، جنابعالــی رفتید و لابی کردید و جلــوی آن را گرفتید و نگذاشــتید نمایندگان مجلس موضوع را شفاف بررسی و بیان کنند. چرا جلوی تحقیق و تفحص شورای شهر را گرفتید؟ چرا کسی که موضوع املاک نجومی را افشا کرد را سه ماه در سلول انفرادی زندانیاش کردید؟ این شیوه برخورد شماست و شیوه برخورد ما نیز مشخص است.

* آقایان میخواهند با همان روحیه نظامیگری خود همه مسائل کشور را پیش ببرند.

* شما از امنیت سپردهگذاران صحبت میکنید؛ آقای قالیباف شما بیشترین تخلفی که در بانکهای اطرافتان وجود دارد را انجــام دادید. این مؤسســات اعتباری را شــما ایجاد کردید؛ آیا شما میدانید بانک قوامین امروز چه وضعیتی دارد؟

* به خاطر مصالح ملی کشور برخی صحبتها را نمیگویم. من تابهحال 10 جلســه با مسئولان مربوطه و نیروی انتظامی دراینباره گذاشتهام و با تمام قدرت به دنبال حلوفصل این مسئله هستم؛ اما آیا شما میدانید که امروز در بانک شهر چه میگذرد؟ آیا میدانید که بانک سرمایه را با چه قیمتی و به چه کسی واگذار کردهاید؟

* )خطاب به قالیباف( ســهام بانک سرمایه متعلق به شــهرداری بود و به شــیوههایی به یکی از مفسدان اقتصادی واگذار شد. حال شــما طلبکار شدهاید؟! شما شدهاید طرفدار 96 درصد و من طرفدار چهار درصد؟!

*آقــای قالیباف وقتی کــه مردم ایران در ســال 91 در تحریمهــا گیر کرده بودند و به دنبال دارو و مســائل ضروری خود میگشــتند، شما در برج میلاد بستنی 400 هزار تومانی برای چه کســی سرو میکردید؟ اگر هشدار رهبری نبود، شما جلوی آن را نمیگرفتید.

*آقــای قالیباف نگذارید بگویم چه کســانی طرفدار چهار درصدیها هستند. من این تفکیکها و خطکشیها را قبــول نــدارم و با تمــام وجود از بخــش خصوصی دفاع میکنم و کارنامه من این را نشــان میدهد و همه میدانند که با هیچکدام از بخشهای خصوصی در طول زندگیام سروکار نداشتهام.

*آقای میرســلیم اطلاعاتش نسبت به کشور ناقص است. من فکر میکردم ایشان به خاطر حضور در مجمع تشــخیص مصلحت نظام اطلاعات کاملتری داشــته باشد.

* از دوستانی که ناراحت هســتند که چرا به دولت گذشته میپردازیم، میخواهم که حرفهای ما را تحمل کنید؛ چراکه من فکر میکنم که دولت گذشــته امروز در این مناظره نشسته اســت و تمام افراد دولت گذشته در این ستادها فعالیت میکند. رشد منفی هفت درصد چه بلایی سر این اقتصاد آورد؟ آقای میرسیلم شما مهندس هســتید؛ اما نه آمار رســمی کشــور را قبول دارید و نه میگویید که آمارتان را از کجا میآورید.

*آقای رئیســی میگوید ما سال 95 چه کردیم؛ سال ‪10 ،95‬ میلیارد دلار ســرمایه خارجــی در وزارت دارایی و اقتصاد ثبت شده که ســه میلیارد دلار آن جذب شده اســت. ما اقتصاد کشــور را راه انداختیم، ســرعتش کم است؛ اما انشاءالله سرعتش را هم زیاد میکنیم.

* )خطاب به قالیباف( من یک جا به شما نگفتهام که دروغ گفتهاید، من گفتهام که خلاف میگویید یا به شما گــزارش خلاف دادهاند. بنــده در زندگیام از هیچ رانتی اســتفاده نکردهام. اگر روزی زمینی گرفتهام که داراییام خانهام است، به قیمت رسمی روز، خانه گرفتهام.

* متأســفانه یکی از اتفاقات بــدی که در دولت قبل افتاد، کوچکشدن سفره مردم بود.

* همانطور که گفته شــد 45 هــزار تومان در جیب مردم گذاشته شد؛ اما دولت 200 هزار تومان از جیب آنها برداشــت کرد. امروز آقایان آمدهاند از فقر مردم استفاده ناصحیح میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.