آگهی تجدید مزایده

Shargh - - اقتصاد -

شرکت کشت و صنعت دشت جاوید قم( سهامی خاص) در نظر دارد تمامی مزرعه اختصاصی خود واقع در محدوده پلنگ دره از اراضی داود آباد قم شامل باغات، اراضی کشاورزی، قنات، چشــمه آب اختصاصی، سالن مرغداری و اصطبل گاوداری به همراه سایر امکانات مرتبط را بصورت یکجا با قیمت کارشناسی بــه مبلــغ ‪1۹1/۴۰۰//۴۶ ۰۰۰‬ریال از طریق مزایــده به فروش برساند. توضیح اینکــه معادل ۵۰٪ مبلغ پیشــنهادی به صورت نقد و ۵۰٪ از طریق تهاتر ملک در اســتان قم یا تهران نیز امکان پذیر می باشد. متقاضیان می توانند جهت اطلاع از شــرایط و دریافت اسناد مزایده از تاریــخ درج آگهی نوبت اول یه مــدت یک هفته از ســاعت 8 لغایت 1۵ به آدرس قم- ســلفچگان- منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان- ســاختمان اداری واحد اداری مراجعه نمایند. شرکت کشت و صنعت دشت جاوید قم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.