غیبت مستندسازی فعالیت 4ساله

Shargh - - زاويه - منصور حسینی

ایــن روزها که مدام این ســؤال مطــرح میشــود که مگــر دولت روحانی چه کرده اســت؟ اهمیت رســانه و مستندســازی بیــش از هر زمانی مشــاهده میشــود. اگر تیــم رســانهای و اطلاعرســانی دولــت علاقهای به مستندســازی و جمــعآوری اطلاعــات و اخبار و تدوین و دســتهبندی آنها داشتند، اکنون اینقــدر جای خالــی ارائه اطلاعات آنهم به صورت مستند، فیلمهای کوتاه و... مشــهود نبود. ایــن کمبــود را میتــوان در تمام عرصهها دریافت. اگر این مستندات تهیه شــده بود، اینک میشــد در شبکههای اجتماعی، از وقتهای اختصاصیافتــه بــرای نامزدها و خودشــان اســتفاده بهتــري کرد. فعالیتها به صــورت جدی قابل عرضه و مقایسه بود تا بتوان اعلام کرد که چه تغییرات ملموســی در این مدت رخ داده است.

برجام

شــاید موفقتریــن فعالیتی که دولت روحانی انجام داده اســت، بــه ســرانجام رســاندن ماجرای هســتهای و برجام است. بسیاری از خبرنــگاران ایرانــی و خارجــی ســاعتها در پشــت درِ هتلهای ژنــو و... در انتظــار و در حــال تهیــه اخبــار بودند. اما آیــا فیلم مســتندی را میتوانید بــه خاطر بیاورید که دربــاره این اتفاق بزرگ و بهسرانجامرســیدن این معاهده باشــد؟ آیــا از لحظات لغوشــدن یکبــاره تمــام قطعنامههــا علیه ایران به خاطر مســائل هســتهای در ســازمان ملــل، بالابــردن دســتهای تمــام نماینــدگان که تصویــری مانــدگار بــود، فیلمی حداقــل یکدقیقــهای تهیــه شده است؟

از ماجراهــای بعــد از برجام، نحــوه اســتقبال از آقــای ظریف، چــه از ســوی مردم چه از ســوی مخالفــان، فحشهایی که به وزرا داده شــد، بیلبوردهایــی کــه در تهران خودنمایی میکرد و مطالب مطرحشــده در نماز جمعهها، آیا نباید فیلمی تهیه شود که پخش و در دسترس همگان باشد.

مسکن مهر

در ایــن روزهای تبلیغات بحث سر مســکن مهر و کرامت و ادامه فعالیــت ایــن مجموعــه ســبب رویارویی یکــی از نامزدها و وزرای دولت شده دارد. در این مدت مرور اخبــار نشــان از کموکاســتیهای زیادی در این پروژه اســت. ریزش این مســکن، عدم خریــداری آنها از ســوی برخی و بهپایاننرسیدن بخشــی دیگر و... تنها بخشــی از مشکلات این پروژه است. اما گاهی ســخن و حرف چنــدان تأثیرگذار نیســت. فکــر کنید اگر مســتندی درباره این پروژه بود و بهطور کوتاه و مختصــر و مفید درباره این چهار ســال و... به نمایــش درمیآمد، چقدر راحتتر میشــد ایــن ایده تبلیغاتی را بررسی کرد.

بحث راهآهن

بهتازگی راهآهن همدان افتتاح شده است، شاید بخشی از آن آغاز شــده و وعده کشیدهشــدن آن به شــهرهای مختلف نیز داده شــده است. راستی اگر در این چهار سال دولت روحانی پیشــنهاد بخشی از مستندســازان را قبول میکرد، چه میشــد. یکی از این مستندسازان مینویسد بعد از حادثه قطار پیش یکی از مســئولان رفتیــم و گفتیم بگذارید یک مســتند علمی درباره حوادث طبیعــی بســازیم، دنبال مقصر نباشــیم بلکه توجه همه را جلب کنیــم که چه بیاحتیاطیها یا نقایصی باعث حوادث میشوند تا ایــن ماجــرا تکرار نشــود. بعد از موافقــت اولیــه، نامههــا در بوروکراسی گیر کرد.

ایــن کمبود را میتــوان بهطور خاص در حوزه دارو نیز دید.

با امیدواری برای اینکه حداقل در ایــن مــدت بتوان کمــی از این تغییرات را بیان کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.