فرانک آرتا

Shargh - - هنر -

پوران درخشــنده، نویسنده و کارگردان مستقل ســینمای ایران، معتقد است دولت دکتر حسن روحانی در چهار ســال گذشته کشور را در مسیری درست هدایت کرده است. نخستین کارگردان زن سینمای ایران بعد از پیروزی انقلاب اســلامی بهصراحت اعلام کرد که من در دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری به دکتــر روحانی رأی میدهم . کارگردان فیلم موفق هیس! دخترها فریاد نمیزنند در گفتوگو با شــرق دراینباره دلایل خود را برشــمرد و اســتدلال کرد که راهی که در چهار سال گذشته در کشور در پیش گرفته شده، درست اســت و قابل برگشت نیســت، بنابراین برای تأمین و حفظ منافع ملیمان باید این مسیر را ادامه دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.