برای آرزوهایت نمیر

Shargh - - روزنامه - عکس : AFP

ماجــرای مهاجــران غیرقانونــی خاورمیانه و آفریقا بــا آبهای ناامــن اطــراف اروپا تمام نمیشــود. آنها برای خطرکــردن و بهآبزدن آمادهانــد و مدیترانــه ناامــن و پرخروش هم برای گرفتن جان آنها مهیا. بخت یارشان باشد گاردهای ســاحلی کشــورهای اروپایی حاشیه مدیترانه به دادشان برسند و آنها را از غرقشدن نجات دهند. مثل اینبار که گارد ساحلی لیبی پیش از آنکه مهاجران از آبهای پیرامونی این کشور خیلی دور شــوند، آنها را پیدا کردهاند و در تریپولی اسکان دادهاند. جوانان جویای کار خاورمیانهای از رؤیاهایشــان دست نمیکشند. آنهــا هر لحظه برای خطرکردن و رســیدن به مرزهای اروپا آماده هســتند. آنها اغلب در راه آرزوهایشان جان میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.