دیدار دور از چشم آمریکاییها

Shargh - - روزنامه - عکس: ایندیپندنت

انتشــار این عکس ســروصدای زیــادی به پا کرده اســت؛ از یک ســو منبع منتشرکنندهاش روسی اســت و از ســوی دیگر درست زمانی منتشر شــده که جیمز کامی، رئیس افبیآی خانهنشین شده است. رســانههای آمریکایی از اینکــه خبرنگاران و عکاســان آمریکایی جز عکاس مخصوص ترامــپ در جریان کار قرار نداشتهاند، حسابی شاکی هستند. مردم آمریکا هم معتقدنــد لاوروف، وزیر خارجه روســیه، باعث برکناری رئیس افبیآی شــده اســت. جیمز کامی، رئیس افبیآی به دلیل کشــف منابعی در زمینه دخالت روســیه در انتخابات ریاســتجمهوری آمریــکا از کار برکنار شــده است. حتی رسانههای انگلیسی هم نسبت به این عکس واکنش منفی نشان دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.