چند سؤال از محمدباقر قالیباف

Shargh - - صفحه اول - محمدعلی نجفی مشاور رئیسجمهور

آقای قاليباف در مناظــره تلويزيونی روز جمعه موضــوع كامــلا نادرســتی را بــه نگارنده نســبت دادنــد، گرچه آن مطلب در مقايســه با تهمتها و تحريفهای ديگری كه در ايام تبليغات انتخاباتی به مقامــات دولتی و از جمله رئيس محترم جمهوری وارد كردهاند، قابل اغماض است؛ اما بنده از رئيس محترم صداوســيما خواســتهام براســاس موازين شــرعی و قانونی فرصتــی را برای پاســخگويی در اختيارم قــرار دهــد. درعينحال از آقــای قاليباف میخواهم اگــر به حداقلی از آزادگــی و مردانگی پايبند هستند، لااقل به روزنامه تحت تسلط خويش كه با پول شــهروندان تهران اداره میشــود اجازه دهد مصاحبهای با من داشــته باشد تا مردم بتوانند با آگاهی بيشــتری درباره مواضع و ســخنان ايشان قضــاوت كنند. در اينجا لازم میدانم اصل موضوع را بهطور خلاصه بيان كنم...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.