دلایل روشن برای رأی به روحانی

Shargh - - صفحه اول - بابک احمدی

بــرای شــركت در انتخابات رياســتجمهوری و رأیدادن بــه آقــای روحانی دلايلــی دارم. میبينم چرخهای اقتصاد كشــور به گردش درآمده و بهويژه در يک سال گذشــته در حال خروج از وضعيت ركود هستيم. آغاز راه اســت، اما به راه افتادهايم. میبينم برای روحانی و دولت او روشــن است كه بايد موانع را از ســر راه ســرمايهگذاری خارجــی برداشــت و با حضــور فعال در عرصــه اقتصــاد بينالمللی و بازار جهانی، توسعه مداوم اقتصادی را تضمين كرد كه به معنای بهبود زندگی كارگران و زحمتكشــان است. میبينــم با تدبير، خطر جنگ و مصيبت از ســر مردم دور شــده، بســياری از تحريمها حذف شــده و حتی مســئول سياســت خارجی اتحاديه اروپــا به ترامپ میفهماند كه ايران به تعهدهــای خود پايبند مانده اســت. میبينم برابری جنسيتی برای دولت روحانی فقط يک شعار نيست، بل يک باور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.