اخلاق و منافع ملي

Shargh - - صفحه اول - محمدجواد حجتيكرماني

اين روزها - در اين غوغاي سياسي پيشاانتخاباتيچنــد طايفه راحت هســتند! نخســت كســاني كه به هر دليل، تكليف خودشــان را پيشــاپيش معين كردهاند. چپ يا راست، اصولگرا يا اصلاحطلب- يا اصولگراي اصلاحطلــب و اصلاحطلب اصولگرابه هر جهت فكرشــان را راحت كردهاند كه به اين يــا به آن نامزد رأي دهند كــه نگارنده از اين قماش است و هركس از من بپرسد ميگويم: سؤال ندارد! «بيشــك روحاني»؛ اما اين يك سوي جريان است، ســوي ديگر مســئله اين اســت كه در ايــن تلاطم ســهمگين سياســت ايران، آنچه در اين بين قرباني ميشــود «اخلاق» است و منافع ملي. بد نيست به آخرين مناظره نامزدهاي رياســت جمهوري جمعه 22 ارديبهشت 96 اشاره كنم. به حكم البادي اظلم، نامزدهايي كه حمله به دولت آقاي روحاني و آقاي جهانگيري را آغاز كردند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.