دوباره سلام آزادی روحاني: فقط یک نامه به قوه قضائيه نوشتم و آن هم درباره ممنوعالتصویری بود

Shargh - - سیاست -

روز گذشــته همایش «سلام آزادی» در ورزشــگاه 12 هزار نفری آزادی برگزار شــد؛ اما با ظرفیتی بیشــتر از گنجایش صندلیهــا؛ جمعیتی حدود 20 هــزار نفر. در این مراســم «اســحاق جهانگیری»، «حســن روحانی» را همراهی کرد و پیش از آغاز ســخنرانی رئیسجمهوری، به ایراد سخنان و دیدگاههایش پرداخت. «حسن روحانی» در این همایش گفت: «ما راهی را در سال ۹2 انتخاب کردیم که علیرغم میل یک اقلیت بود و این راه را تا به امروز ادامه دادیم و میخواهیم آن را تا چهار ســال دیگر نیز ادامه دهیم». به گزارش «ایسنا»، حســن روحانی در همایش «سلام آزادی» با بیان اینکه در آســتانه یک تصمیم بزرگ تاریخی هستیم، گفت: «ملت ما در این هفته میخواهد اعلام کند که آیا به سال ۹1 برمیگردیم یا به سال 1۴00 میرویم. ملت ما در روز جمعه این هفته میخواهند اعلام کنند که آیا مسیر آرامش را ادامه میدهند یا میخواهند مســیر تنش را انتخاب کنند». او افزود: «ما میخواهیم با صراحت بگوییم صاحب این کشــور مردم ایران و رأی ملت ایران است». روحانی با بیان اینکه خواست جوانان ما امروز فقط این نیست که به آنها احترام گذاشــته شــود، افزود: «خواست جوانان ما این است که کشــور با فکر آنها اداره شــود، در همین زمینه من در مقدمه کتاب «برنامه دولت دوازدهم» نوشتهام که نسلهای گذشته ما سالیان درازی طفره رفتند تا تســلیم فکر جوانان شــوند؛ اما جوانان ما امروز مصمم هستند که سبک فکری آنها راه آینده کشور باشد».

راهی که سال ۹۲ انتخاب کردیم خلاف میل یک اقلیت بود

ایــن کاندیدای انتخابات ریاســتجمهوری تأکید کرد: «ما در شــرایطی هستیم که باید به همه جهانیان اعلام کنیم برای ساختن آیندهمان مصمم هســتیم، نه بــرای فروختن آینده. مــا راهی را در ســال ۹2 انتخاب کردیم کــه علیرغــم میل یک اقلیت بود و ایــن راه را تا به امــروز ادامه دادیم و میخواهیم آن را تا چهار سال دیگر نیز ادامه دهیم». روحانی با بیان اینکه آنچــه تاکنون انجام داده و پیمودهایم صددرصد مطلوبمان نبوده اســت و اینگونه نیســت که بگوییم از آنچه تاکنــون انجام دادهایم رضایت کامل داریم، افزود: «میخواهیم بگوییم مسیر را درست انتخاب کردیم و باید این مســیر درست را با حرکتی بسیار پرشتاب و تحولی بالاتر و همچنین تدبیری که شایسته ملت ایران است ادامه دهیم».

او ادامه داد: «ما در سهونیم ســال گذشته در برابر فرصتهای جهانی کاری کردیــم که دشــمن در مقام عمــل نتواند از فرصت بهدســتآمده سالهای قبل علیه ملت ما استفاده کند. ما کاری کردیم که با ایجاد فرصتی نو برای کشــور و جوانان، چهره ایران که برخی آن را بهعنوان چهره افراط و خشــونت ترویج میکردند، به چهره امید و اعتدال تبدیل کنیم». روحانی گفت: «امروز میخواهم اعلام کنم راه انتخابات ما در روز جمعه، راه اخلاق و احترام به همه مردم و احترام به حقوق شــهروندی همه ایرانیان است. ما شــکاف میان ملت بــزرگ ایران را نمیپذیریم و جوانــان ما میخواهند بــا هویتی اســلامی، ایرانی و محلی و همچنین هویتی کــه بتواند با جهان امروز در تعامل و زندگی و همزیستی مسالمتآمیز باشد زندگی کنند». این کاندیدای انتخابات ریاســتجمهوری گفت: «دولت دوازدهم ادامه دولت یازدهم و بهعنوان دولت اعتــدال و اصلاحات و همچنین دولت همه صد درصد مردم ایران، به فرهنگ و هویت دینی و ملی خود احترام میگذارد».

باید به فکر پیشرفت باشیم نه به فکر فریب مردم

رئیس دولت دولت یازدهم در بخشهایی از صحبتهای خود با اشاره به انتقادات مقام معظم رهبری درباره بیانیه 20۳0 و پیوســتن دولت ایران بــه این معاهده، با بیان اینکه امروز برخــی بیانیه 20۳0 را به ناروا در میان مــردم تبلیغ میکننــد، تأکید کرد: «به ملت ایران و رهبــری بزرگوار اعتماد میدهم که دولت در این ســند تصریح کرده در چارچوب قوانین و فرهنگ ایــران بر آن پایبند خواهد بود و در این راســتا از مردم ایران میخواهم این روزها با هوشیاری در برابر توطئههایی که از سوی گروهی طراحی میشود در مســیر خود بایستند». روحانی با بیان اینکه «باید به فکر پیشرفت و امید ایران باشیم نه به فکر فریب مردم»، از مردم خواست تا با دعوت از یکدیگر پای صندوقهای رأی سرنوشــت خود را تعیین کنند.او افزود: «تلاش ما در دولــت یازدهم بر این بوده که راهی را که با هم انتخاب کردیم، با صداقت ادامه دهیم. اگرچه در بســیاری از موارد مشــکلاتی بود که نتوانستیم آنها را بهخاطــر آرامش و امنیت جامعه بیان کنیــم؛ اما اعلام میکنم به آنچه در خــرداد ۹2 به مــردم قول دادم یا عمل کردهام یا نگذاشــتهاند آن اراده عملی شود .»

برابر فشارها برای بستن شبکههای اجتماعی ایستادیم

روحانی با اشــاره به برخی مخالفتها در داخــل همزمان با مذاکرات هســتهای، گفت: «مردم بهخوبی میدانند در روزهایی که ما با قدرتهای جهانــی در حال مبارزه دیپلماتیک بودیم، برخی منافع ملی ایران را قربانی مســائل جناحی کردند و متأسفانه از پشــت خنجر زدند؛ اما درعینحال ما صبوری و تحمل کردیم و راه را با حمایت ملت بزرگ ایران ادامه دادیم». او بــا بیان اینکه ما به همه و افکار همه احترام میگذاریم، گفت: «ما به افکار افرادی که مخالف افکار ماســت احترام میگذاریم. این دولت به مخالفان و منتقدان خود احترام میگذارد و راه نجات و حل مشــکلات کشور را بیان انتقاد میداند». روحانی با تأکید بر اینکه تخریب مســیر درستی برای آینده ملت ایران نیســت، گفت: «باید واقعیات را به مردم بگوییم. نباید در کشور فناوریهراســی راه بیندازیــم و با فناوریهای نو مبارزه کنیم ». او با اشــاره به اقدامات دولــت یازدهم در زمینه فعالیت شــبکههای اجتماعی گفت: «دولت یازدهم در طول سهسالونیم در برابر آنها که برای بستن شبکههای اجتماعی فشار میآوردند ایستادگی کرد.»

با شبکههای اجتماعی مخالفاند تا مردم نتوانند املاک نجومی را برملا کنند

روحانی درباره علت مخالفت برخی با شبکه اجتماعی و آزادی اینترنتی و فضای مجازی و پهنای باند، گفت: «این مخالفت برای این است که مردم نتوانند با فســاد مبارزه کنند و املاک نجومی را برملا کنند؛ عدهای دست به چنیــن مخالفتهایی زدند». روحانی با تأکید بر اینکه ما میخواهیم فضای افکار عمومی جامعه باز باشد، گفت: «ما میخواهیم جوانان با صدای بلند سخن بگویند؛ دورانی که فقط یک صداوسیما بخواهد بر افکار مردم حاکم باشــد تمام شده است. ما با زیرساختهای شــبکه ارتباطی کاری خواهیم کرد که یکیک جوانان بتوانند با موبایل خود یک صداوســیما باشــند». او در ادامه با بیــان اینکه ما نمیتوانیم از تحولات دنیای امروز جدا باشــیم، گفت: «ما هویت و فرهنگمان را حفظ و حراســت میکنیم، اما نمیگذاریم ایران بار دیگر منزوی شــود. ما میخواهیم با دنیا در تعامل سازنده و مؤثر باشــیم و راه را ادامه بدهیم». روحانی همچنین با تأکید بر اینکه ما به رفع تحریمهای هستهای قانع نیستیم، افزود: «باید همه تحریمها برداشته شود. مــا در دولت دوازدهم با ســاختن اجماعی ملی و همــکاری با قوای دیگر و همچنیــن مشــورت و رهنمودهای مقام معظم رهبــری میخواهیم راه شکستن تحریمها را ادامه بدهیم.»

کاسبان تحریم از برداشتهشدن تحریمها ناراحت هستند

او با طرح این پرسش که آیا تحریمهایی که تاکنون برداشته شده است به ضرر ملت ایران بوده گفت: «البته کاسبان تحریم از برداشتهشدن تحریمها ناراحت هســتند». در این هنگام جمعیت یکصدا «لوله» را فریاد میزدند که روحانی خطاب به آنها گفت: «ما که نگذاشتیم لوله انجام بشود!» پس از آن جمعیت شــعارهای «روحانی دوســتت داریم» و «روحانی حمایتت میکنیم » ســر دادند که رئیسجمهوری در واکنش به آنها گفت : «روحانی همه آبــرو و زندگی خود را فــدای مردم خواهد کــرد». روحانی در ادامه صحبتهای خود با بیان اینکه در طول ســهونیم ســال ریاســتجمهوری فقط یک نامه به قوه قضائیه ارســال کردهام، گفت: «در طول ســه ســال و نیمــی که از دولت من گذشــته برای منفعت هیچ فــردی هیچ نامهای به هیچ دســتگاهی ننوشــتم و فقط یک نامه به قوه قضائیه نوشتم که در آن پرســیدم با چه قانونی و به چه دلیلی سیدمحمد خاتمی را ممنوعالتصویر کردهایــد که البته تا امروز هنوز جواب نامه من را ندادهاند». روحانی با بیان اینکه عهد من با مردم و جوانان ایران اجرای حقوق شهروندی است، تأکید کرد: «برخی میگویند حقوق شــهروندی انشا است و با همه توان و تلاش خود آمدهاند تا این منشــور اجرا نشود؛ چرا که در حقوق شهروندی حقوق همه افراد ایرانی مساوی است». او ادامه داد: «اگر میخواهیم شاهد رونق و پیشــرفت ایران و اشتغال جوانان باشــیم باید کاری کنیم که در این کشور رقابتی آزاد در اقتصاد ایجاد شود؛ چرا که بنگاههای خصولتی اقتصاد را در مســیر انحراف قرار میدهند. ما علاقهمند هســتیم همه ایرانیان دارای کار و ثروت باشــند، اما به شــرط آنکه فضا را بر دیگران تنگ نکنند و از حقوق مساوی برخوردار شوند .»

سلام بر اسلام و اعتدال

او همچنین با گرامیداشــت یاد و خاطره آیتالله رفســنجانی گفت: «ما همه میدانیم که بر آقای هاشمیرفســنجانی چه ظلم بزرگی کردند و چه تهمتهایی بــه او زدند، اما ملت قدردان ایران امروز جای ایشــان را میان خود خالی میبیند. آقای هاشــمی روحت آرام باشــد که ما راهت را ادامه میدهیم». روحانی افزود: «در اینجا با شــما و مردم اعلام و تکرار میکنیم که به فریبکاری، ریاکاری، فســاد ســازمان یافتــه و هزینهکردن اعتقادات دینی مردم برای منافع گروهی و انحصارگری سیاســی و اقتصادی «هرگز» میگوییم. همچنین به تحمیل عقیــده و املاک نجومی میگوییم: هرگز!». او بــا بیان اینکه به حقوقهــای نجومی در دولت یازدهــم در مقام عمل هرگز گفتیم و برابر آنها ایســتادگی کردیم، افزود: «میخواهیم در انتخابات پیش رو به ویژهخواری، تنشآفرینی سیاســی، ترس و دشــمنی، بیکاری و فقــر و اعتیاد و همچنین ایجاد فاصله میان مــردم و قومیتها و مذهب و مذاهب بگوییم «هرگز» و در مقابل، دوباره به دوستی و همبستگی و آزادی و پیشرفت و اســلام و اعتدال و همچنین اصلاحات و رهبر فرزانه انقلاب و سیدمحمد خاتمی «ســلام» بگوییم». او در پایان با قدرداني از معاون اول خود گفت: «از آقای دکتر جهانگیری که حضورش در رقابتهای انتخاباتی با اصرار اصلاحات صورت گرفت تشکر میکنم».

جهانگیری در ورزشگاه آزادی: رهبر اصلاحات همواره در صحنه خواهد بود

اسحاق جهانگیری با حضور در ورزشگاه آزادی تأکید کرد: به جمع شما جوانــان آمدهایم که انــرژی بگیریم و امیدوار شــویم و تجدید حیات کنیم. آینده این کشــور متعلق به شماست.او افزود: بزرگترین سرمایه ایران، شما جوانان تحصیلکرده هستید، جوان و جوانی تهدید نیست، بلکه بزرگترین فرصت پیشــرفت ایران اســت. باید جوانان را باور و به آنهــا اعتماد کنیم. فرزنــدان عزیز ایــران ما در این چهار ســال تلاش زیادی کردیم تا بخشــی از ویرانیهــا را برطرف کنیم. جهانگیری یادآور شــد: هــم در بُعد خارجی و هم در سیاســت داخلی مســیر اصلی کشــور دنبال شــده است. ماشین اقتصاد کشــور از دره خارج شــده و در مسیر توســعه قرار گرفته است. ما برای پیشــرفت ایران برنامــه داریم و وعده نمیدهیم. پیــام مناظرهها این بــود که گفتمان اصلاحات پیروز شــده اســت. به گفته او «ایرانی درســت میکنیــم که همه به زندگی در ایران افتخار کنند. در مناظره همه از آزادی و حرمت انسان و کرامت میگفتند. انگار نه انگار اینها بودند که مطبوعات را فلهای میبستند و تفکیک جنســیتی را دنبال میکردند». جهانگیری در پاسخ به درخواســت رفع حصر حاضران افزود: اصلاحات میخواست در کشــور یکپارچگی و وحدت باشد. با شــرایطی که فراهم شده و با استمرار دولــت تدبیر و امید از ایــن موانعی که مورد نظر شماســت عبور خواهیم کرد. بدون تردید، مشــکلات دشــوار ایران در چهار ســال آینده با گفتمان و تفاهم و انســجام ملی برطرف خواهد شد. مطمئن باشید رهبر اصلاحات، هم همواره در صحنه خواهد بود.

جهانگیــری گفت: برای اینکه ثابت کنیم جریــان اصلاحات وجود دارد بــا رهبر انقلاب صحبت کردم، اصلاحات با ســیدمحمد خاتمی در صحنه خواهد ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.