قدرت بازدارندگی امروز ما قابل قیاس با گذشته نیست

Shargh - - سیاست -

سپاه نیوز:

پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو از ســوي انجمن علمی پژوهشی دریایی، دانشــگاه صنعتی مالک اشتر و سازمان صنایع دریایــی و بــا حضــور جمعــی از فرماندهان، مســئولین، پژوهشــگران و مدیران شرکتهای خصوصــی و دانشبنیان در دانشــگاه صنعتی مالک اشــتر برگزار شــد. دریــادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه در آیین اختتامیه این همایش، ماهیــت دعوای ایران و آمریکا را حق و باطلی توصیف و تصریح کــرد: «تا زمانی که جبهه حق بر آرمانها و اهداف خود پافشــاری کند و باطل بر روال غلط خود باشــد، این تقابل پایان نمیپذیــرد». او با بیان اینکه تا وقتی حق و باطل وجود دارند، تهدید برای جبهه حق نیز وجود دارد، گفت: «به همین دلیل در سالهای پس از پیروزی انقلاب روند ارتقای توان دفاعی ما همواره ادامه داشــته و به فضل الهی توان بازدارندگی امروز ما بههیچوجه با گذشته قابل مقایسه نیســت». فدوی در ادامه گفت: «ایجاد قدرت بازدارندگی ما بهگونهای بوده اســت که آمریکاییها از مدتی پیش اعلام کردند به دنبال ایجاد توانی هســتند که در برابر ایران بازدارنده باشد». او افزود: «اذعان به توان بازدارنده ایران کلامی نیست که از زبان یک انسان عادی جاری شــود، بلکه وزیر دفاع وقت آمریکا این سخن را بیان کرده است». فدوی در ادامه تأکید کرد: «در موضوع شــناورهای تندرو ما در سالهای 65 و 66 کار خود را با سرعت 20 نات آغاز کردیم، اما در این ســالها با همــت و کار جهادی صورت گرفته به سرعتهای بســیار بالاتر رسیدهایم». فرمانده نیروی دریایی ســپاه از شناور بالگردبر شــهید ناظری بــه عنــوان شــناوری بومی با قابلیتهــای عملیاتی و ویژگیهــای کاربردی و قابلیت دریانوردی بالا یــاد کرد و گفت: «این شــناور در ســازمان جهاد خودکفایی طراحی و بــا اســتفاده از ظرفیت و پتانســیل نیروهای جوان خــلاق و صاحــب ایدههای نو ســاخته شــده اســت». فدوی در پایان تصریح کرد: «ما در یک مسابقه پرســرعت با دشمن قرار داریم که توقفپذیر نیســت و برای تحقق اهدافمان باید راههــای میانبر را پیدا کــرده و طی کنیم که بحمدالله در بســیاری از روندها این مسیر را دنبال کرده و جلو افتادهایم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.