مگر میشود بدون کارنامه اجرائی رئیسجمهور شد؟

Shargh - - سیاست -

شرق: فاطمــه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس با حضور در ســتاد مردمی «حسن روحانــی» گفت: «در این ایام مبارک باید جلوی گروهی که به دنبال زیرپاگذاشتن اخلاق هستند را بگیریــم». او افزود: «اگر احمدینژاد روزهای آخــر ســیبزمینی پخش میکــرد، رقبای الان آقای روحانی آرد پخش میکنند». سلحشوری بــا بیان اینکــه «تجربه به ما ثابت کرده اســت کــه ســیبزمینی و آرد و... پخشکردن به جز پرورش فقر دســتاورد دیگری ندارد»، گفت: «با این کار کرامت انســانی زیر ســؤال میرود». او ادامه داد: «رقیب آقای روحانی سابقه یک روز کار اجرائی نداشــته است. ایشان از قوه قضائیه آمدهانــد و الان میخواهند رئیسجمهور ایران شــوند. مگر میشــود بدون کارنامــه اجرائی رئیسجمهور شد؟». او افزود: «آیا با وعدههای احمدینژاد کســی به جایی رسید؟ رقبای آقای روحانی نیز از همین وعدههای احمدینژادیسم اســتفاده میکنند. رقبای آقــای روحانی تمرکز خــود را بر احساســات مردم گذاشــتهاند و ما باید تمرکزمان را بــر آگاهی مردم بگذاریم». او گفت: «هورالعظیــم و دریاچه ارومیه را دولت قبل خشــک کرد و دولت آقای روحانی آندو را احیا کرده است. گذشت دورانی که احمدینژاد مردم را خس و خاشــاک میدانســت. امروز ما میخواهیم بگوییم خس و خاشاک که نیستیم، تعیینکننده هم هستیم. ما باید ایرانهراسی را از بین ببریم تا جذب گردشــگر کنیم، فرهنگ و تمدن کهن ایرانی و میراث باســتانی و اسلامی ایران پتانسیل بالایی برای جذب توریست دارد. ما قرار نیست ماهی دســت مردم دهیم، بلکه باید ماهیگیری را به مردم یاد دهیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.