رقبای روحانی از اوضاع کشور بیخبرند

Shargh - - سیاست -

غلامحسین کرباســچی، شهردار اســبق تهران با انتقــاد از بیاطلاعی رقبای حســن روحانی از اوضاع کشــور، گفت: به طور مثال میرسلیم از اوضاع کشور کامــلا بیاطلاع اســت و من تصور میکنم ایشــان با صحبتهایشــان در مناظره، حتی روزنامهها را هم مطالعه نکردهاند. دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی در گفتوگو با ســحر، درباره ارزیابی ســومین مناظره انتخابات ریاســتجمهوری دوازدهــم گفت: به نظر من مناظره سوم را میتوان از جهات مختلف بررسی کــرد. نکتــه اول در این مناظره رفتار رئیســی بود که تقریبا دو ایراد اساسی داشــت؛ ایراد نخست در واقع بیان پاسخهای نامرتبط با سؤالات مطرحشده بود که به هیچ عنــوان مخاطب را قانــع نمیکرد.این فعال سیاسی اصلاحطلب خاطرنشان کرد: ایراد دومی که میتوان به رفتار وی در این مناظره وارد دانســت، این بود که مکررا این سؤال را مطرح میکرد که چرا دولت فلان طرح را دیر اجرا کرده است و در مقابل طرحها و برنامههای آن را نیز تأیید میکرد. این تناقض در ذهن بیننده این ســؤال را ایجاد میکند که میزان دانش و آگاهی وی از وقایع کشور چیست؟ کرباسچی تصریح کرد: در سوی دیگر قالیباف نیز بدون تشریح برنامهای به دنبال پروندههای بیسروته رفت و مردم بهخوبی بــه این نوع رفتار آشــنایی دارند. مشــخصا طرح این مســئله که یک زمینی را روحانی یا جهانگیری حدود 20 سال پیش خریداری کردند، بدون ذکر اینکه چنین زمینی متعلق به چه کسی بوده یا چه قیمتی داشته و در چه رابطه به این دو کاندیدا واگذار شده است، برای مردم محل سؤال خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.