مدافعان آزادی متهم به ترویج ولنگاری هستند

Shargh - - سیاست -

فیضالله عربسرخی، فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: باور به آزادی به عنوان یک اندیشه محوری در کلیــه نگرشها اعم از سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصــادی تأثیرگذار اســت. مقایســه ســاده نحوه حکمرانــی باورمندان به آزادی و نگرشهای بســته، بهخوبی این تفاوت را آشکار میکند. این فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با سحر گفت: مشاهده روند رقابتهای تبلیغاتی اخیر بهخوبی نشان میدهد که یکی در پی حضور و مشــارکت آزاد و گســترده مردم و دیگــری در پی مدیریــت و کنترل نحوه مشــارکت مردم اســت. وی افزود: یکی در پی واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و نظارت و کنترل سیاســتها از سوی دولت و یکی حتی دولت منتخب را هم صاحب صلاحیت نمیداند و در پی انتقال بنگاههای دولتی به خصولتيها و حذف رقابت است. یکی آزادی را دوای بســیاری از دردهای جامعه میداند و دیگری نگران آزادیهــای مــردم، حتی در محیط منزل اســت. این تحلیلگر مسائل سیاسی در ادامه به دلایل عدم طرح این شعار از جانب سایر رقبا اشاره و عنوان کرد: دلیل عدم اشــاره رقبا به مسئله آزادیها در این دوره، عدم باور به آزادی صاحبان اندیشــه متفاوت است؛ ضمن اینکــه آزادی را بــرای خود در حــد هرجومرج قبول دارند. عربســرخی در پایان سخنانش تأکید کرد: به عقیده این افراد همین که کسی از آزادی دفاع میکند، متهم به ترویج ولنگاری و لاابالیگری میشــود و این درحالی است که خودشــان بهتر از هرکس از میزان دیانت و پایبندی رقیبان اطلاع دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.