کُردها معتقدند حسن روحانی بهترین کاندیدای این دوره است

Shargh - - سیاست -

جلال جلالیزاده نماینده ســنندج در دوره ششم مجلــس تأکید کرد: روحانی در دوره چهارســاله اول خود نشان داد به شعار ایران برای ایرانیان، اعتقاد دارد و برای تحقق کامل آن تلاش خواهد کرد. جلالیزاده افزود: کردهــا معتقدند بهترین کاندیــدای این دوره از انتخابات که پاســخگوی مطالباتشان خواهد بود، حسن روحانی اســت. او ادامه داد: بهخاطر جسارت بیــان و عملکرد آشــکار حســن روحانی بــه او رأی خواهیم داد. دفاع از عقلانیت و توســعهگرایی و عدم تمایل بازگشــت به گذشته از دلایلی است که ما را به پای صندوقهای رأی خواهد کشــاند. مردم بدانند که اگر رأی ندهیم حتما بــا انتخاب دیگران دچار بحران خواهیم شــد. او با بیان اینکه در دولت اصلاحات هم اقدامات خوبی انجام گرفت، به سحر گفت: اما دولت روحانــی از نظر عملی نقش بســیار مثبتی در بهبود وضعیت اقلیتهای مذهبی داشــته است. وی ابراز امیدواری کرد که با رأی مجدد به روحانی شعار ایران برای همه ایرانیان بهخوبی تحقق بیابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.